Tablón de anuncios

Certificados electrónicos


Certificats Electrònics admesos per la Seu Electrònica de l'Ajuntament de Sagunt:

Logo ACCV

Logo DNIE

Publicaciones y Boletines

Normativa de la Seu Electrònica

Normativa Estatal i Municipal

Normativa municipal

  • Ordenança de Serveis Electrònics de l'Ajuntament de Sagunt, (ver PDF).
 

Normativa estatal

  • Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques. «BOE» núm. 236, de 02/10/2015.

  • Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic. «BOE» núm. 236, de 02/10/2015.

  • Llei 6/2020, d'11 de novembre, reguladora de determinats aspectes dels serveis electrònics de confiança. «BOE» núm. 298, de 12 de novembre de 2020.

  • Reial decret 203/2021, de 30 de març, pel qual s'aprova el Reglament d'actuació i funcionament del sector públic per mitjans electrònics. «BOE» núm. 77, de 31/03/2021.