Tablón de anuncios

Certificados electrónicos


Certificats Electrònics admesos per la Seu Electrònica de l'Ajuntament de Sagunt:

Logo ACCV

Logo DNIE

Publicaciones y Boletines

Sobre la seu electrònica

Què és la seu electrònica?

La seu electrònica de l'Ajuntament de Sagunt, accessible a través de la direcció electrònica https://seu.sagunt.es, és un mitjà a través del qual la ciutadania pot exercir el seu dret d'accés a la informació dels servicis i als tràmits administratius de l'Ajuntament de Sagunt, així com l'accés a la seua informació particular, i realització d'alguns tràmits electrònics, amb la mateixa validesa legal que si es realitzara presencialment.

La seu electrònica ha sigut creada a través de l'Ordenança de Servicis Electrònics de l'Ajuntament de Sagunt, disponible en l'apartat "Normativa de la Seu electrónica".

La seu electrònica és, en general, de lliure accés, i per tant no requerix de prèvia identificació. No obstant això, per raons de seguretat i de privacitat, l'accés a algunes àrees i servicis de la seu electrònica poden estar subjectes a condicions específiques d'autenticació que queden establits en la informació de detall corresponent a cada servici en particular.

L'apartat "Tauler d’anuncis", és lliure, ja que en ell s'oferix la informació d'interés general per a la ciutadania, com ara l'obertura de convocatòries o terminis d'exposició pública, entre altres, de cara a què eixa informació siga més accessible i visible per a la ciutadania en general.

L'accés a la informació dels tràmits disponibles en l'apartat "Tràmits i serveis" és així mateix lliure. En ell apareix la informació a través de fitxes informatives, dels tràmits de l'Ajuntament (finalitat, terminis de presentació, documentació que cal  aportar, o normativa, entre altres) .

No obstant això, en cas d'optar per la "Tramitació Online", se li requerirà la seua identificació per mitjà de certificat digital, i la firma electrònica de la seua sol·licitud, quedant registrada electrònicament, amb la mateixa validesa que si ho presentara en les oficines d'atenció presencial.

Els apartats "Portal Contribuents", "Portal Proveïdors" i "Carpeta ciutadana", requerixen així mateix de la identificació prèvia de l’usuari/ària, ja que es tracta de servicis que s'oferixen com a informació particular de la persona interessada (consulta de factures, deute pendent, domiciliacions, històric del registre d'entrada, o informació de padró d'habitants, entre altres)

Quant als servicis oferits a través de l'apartat "Enllaços d'interès", i tractant-se d’enllaços que pertanyen a altres organismes, seran eixos portals o direccions els que requeriran si és el cas, la identificació de l’usuari/ària per a accedir als seus servicis.

 

Com iniciar un tràmit electrònic?

Únicament necessita disposar d'un certificat digital (DNI electrònic o certificat expedit per la GVA) .

Per a poder iniciar una sol·licitud a través del registre electrònic, haurà d'accedir a l'apartat " tràmits i serveis" seleccionar el tràmit que desitja realitzar per mitjà de la consulta per matèries (atenció i informació ciutadana, ocupació pública...) , autenticar-se amb el seu certificat i firmar la sol·licitud. Tot això va guiat conforme va realitzant la tramitació.

Si el que vol és consultar el seu deute, o realitzar tràmits d'índole tributari, disposa de l'apartat "Portal Contribuents" Si el que vol és consultar o realitzar tràmits relacionats amb la facturació en l'Ajuntament, disposa de l'apartat "Portal proveïdors" 

 

Com consultar l'estat dels meus tràmits?

Si ja disposa d'un certificat digital, haurà d'accedir a l'opció de "Carpeta ciutadana", i donar-se d'alta en el servici a través de l'apartat "Tràmit d’accés" seguint els passos que s'indiquen, i una vegada d'alta, accedir a l'apartat "Accés a Carpeta Ciutadana", des d'on podrà consultar les instàncies presentades per registre d'entrada (tant presencial com electrònic) , així com els registres d'eixida i els expedients dins de l'Ajuntament de Sagunt.

 Així mateix, podrà consultar l'estat del seu deute a través del "Portal Contribuents", així com el de facturació amb l'Ajuntament, en cas de ser proveïdor, a través del "Portal Proveïdors", prèvia identificació per mitjà de certificat digital, i en el cas del "Portal Proveïdors", a més donant-se d'alta com a usuari/ària , segons les indicacions del portal. 

 

Per a què tràmits necessite donar-me d'alta en la carpeta ciutadana?

La sol·licitud prèvia d'alta en la carpeta ciutadana, únicament es requerix per a poder consultar la seua informació d'empadronament a Sagunt, inclús obtindre directament un volant de padró d'habitants, així com la consulta del seu historial de sol·licituds presentades per registre d'entrada, així com registres d'eixida que figuren a nom del ciutadà/ana. 

 

Què ocorre si no puc completar el tràmit en el moment?

D'acord amb l'Ordenança de Servicis Electrònics, els servicis en la seu electrònica estaran operatius les 24 hores del dia, tots els dies de l'any. Quan per raons tècniques es preveja que la seu electrònica o alguns dels seus servicis puguen no estar operatius, s'anunciarà als usuaris i usuàries amb la màxima antelació que siga possible, indicant els mitjans de consulta alternatius que estiguen disponibles, i sense perjuí de les mesures que pogueren adoptar-se quan circumstàncies extraordinàries impossibilitaren el seu funcionament

 

Què és la funcionalitat de queixes i suggeriments?

Els formularis de queixes i reclamacions tenen com a objecte arreplegar les manifestacions d'insatisfacció dels ciutadans amb els servicis prestats i, també, les iniciatives presentades per a la millora de la qualitat.

Tots ells poden realitzar-se electrònicament, quedant registrats a través del registre electrònic.

El servici està disponible en l'Apartat "Trámits i serveis", així com en "Tràmits destacats". 

 

Quines són les condicions d'ús?

Amb l'accés i utilització de la seu electrònica s'entendrà que la persona usuària accepta de forma expressa, plena i sense reserves, el contingut de totes i cada una de les condicions d'ús en la versió publicada en la seu electrònica en el moment de l'accés. Si la persona usuària no estiguera d'acord amb el contingut de les condicions d'ús de la seu, s'abstindrà d'accedir als seus continguts i a fer ús dels seus servicis