A partir de hui les persones que tinguen un contracte de lloguer o de cessió d'habitatges poden demanar les ajudes

Amb l’objectiu de facilitar l’accés al lloguer i a la cessió d’ús d’habitatges i habitacions de les persones que més ho necessiten 

El Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV), va publicar ahir les ajudes al lloguer per al 2022. Per tant, a partir de hui, ja es pot demanar les ajudes per al lloguer o la cessió d'habitatges per part de totes aquelles persones que tinguen un contracte de lloguer o de cessió d’habitatges. Estes ajudes, tenen l’objectiu de facilitar l’accés al lloguer i a la cessió d’ús d’habitatges i habitacions de les persones que més ho necessiten. 

Sobre estes ajudes, el regidor d’Habitatge, Quico Fernández, ha indicat que són molt «importants» ja que «busquen que evidentment totes les persones puguen tindre accés a la vivenda sense que per això hagen de renunciar a una dignitat de vida mínima». 

Els requisits que ha de complir la persona sol·licitant són, en primer lloc, que totes les persones físiques majors d’edat amb contracte de lloguer complisquen el límit de preu d’arrendament i unes condicions d’ingressos determinades. A més, tindre la nacionalitat espanyola o europea (en el cas d’estrangers no comunitaris, comptar amb autorització d’estada o residència a Espanya); ser titular, en qualitat de persona arrendatària, d’un contracte; que l’habitatge constituïsca la residència habitual i permanent, que s’haurà d’acreditar mitjançant l’empadronament; i no tindre altre habitatge en propietat ni relació de parentiu amb la persona arrendadora. 

A més, hi haurà grups prioritaris com persones afectades per desnonament, dació en pagament o execució hipotecària en els últims 5 anys; famílies monoparentals, nombroses, joves ex tutelats i persones ex convictes; dones víctimes de violència de gènere i persones víctimes de terrorisme; persones amb diversitat funcional, sensorial o cognitiva; afectats per situacions catastròfiques; unitats de convivència on les persones es troben en situació de desocupació; unitats de convivència en les quals alguna persona assumix la pàtria potestat, tutela o acolliment de menor orfe per violència de gènere; o dones en situació de necessitat o en risc d’exclusió.  

La quantia de l’ajuda es calcularà en funció dels ingressos (iguals o inferiors a 3 vegades l’IPREM, amb excepcions) i comprendrà entre el 40 i el 50% de la renda de lloguer o cessió d’ús de l’habitatge o habitació. El que es subvenciona són els rebuts de lloguer per un període de dos anys que comprén des de l’1 de gener de 2022 fins al 31 de desembre de 2023.  

Així mateix, la tramitació de les ajudes es realitzarà preferentment per mitjans telemàtics amb certificat digital o sistema de clau permanent accedint a la seu electrònica de la GVA: https://sede.gva.es/va/

Al respecte de la sol·licitud, Fernández ha remarcat que «és important que la gent comence a tramitar-ho ja de manera telemàtica amb certificació digital, perquè és la manera més àgil i més efectiva de rebre estes ajudes. No obstant això, aquelles persones que d'alguna manera no puguen procedir telemàticament, doncs s’hauran de dirigir a les dependències de la GVA, als edificis PROP per a poder sol·licitar estes ajudes».  

El Consell Agrari finalitza les labors de recuperació de la Font de Ribera

05 d’agost 2022

Una brigada formada per nou peons i un capatàs han millorat el drenatge de la font i altres obres de millora de la zona. Estes obres formen part de diverses actuacions dutes a terme amb fons del SEPE (400.000 €) i de l'Ajuntament (100.000 €) amb els quals s'ha contractat 67 persones parades