Tablón de anuncios

Certificados electrónicos


Certificats Electrònics admesos per la Seu Electrònica de l'Ajuntament de Sagunt:

Logo ACCV

Logo DNIE

Publicaciones y Boletines

Subvencions, beques i premis

Relació de subvencions, beques i premis de l'Ajuntament de Sagunt


Compliment d'obligacions de la llei de transparència

 

 

SUBVENCIONS MUNICIPALS: En règim de concurrència competitiva
 ​Serv.Socials Prestacions Socials COVID-19 pdf
 Serv.Socials Acció social (integració/inserció, inmigrants, majors) pdf 2021 pdf 21.04 pdf
 Serv.Socials Prestacions econòmiques individualitzades pdf 2021 pdf 13.12 pdf
 Part.Ciutadana Cooperació Internac. al desenvolupament, Sensibilització i EPxD pdf 2021 pdf 02.06  
 Dona Promoció d'igualtat de dones i homes pdf 2021 pdf 07.06  
 Educació Programes recolçament educació (activitats complementàries) pdf
2021
pdf 12.05 pdf
 Prom.Valencià Promoció social del valencià (associacions i sector econòmic) pdf
     
 Festes Promoció d'actes festius pdf  
     
 Part.Ciutadan Foment de la participació ciutadana pdf 2021 pdf 13.05  
 Part.Ciutadan Foment de l'Agermanament pdf 2020   .  
 AFIC Creació i consolidació del comerç local pdf 2019   .  -
 ​AFIC ​Activitats de promoció del comerç local pdf 2019   .  
 Esports Promoció de l'esport (competició federada, events..) pdf 2021 pdf 21.04 pdf
​ Esports ​Promoció esport escolar i particip. jocs esportius pdf 2021 pdf 05.05 pdf
​ Sanitat Benestar animal, proteció animals companyia i domèstics pdf 2019​ ​.
 Prom.Econòm. ​Foment de la activitat emprenedora pdf ​2021​ .​
​ Prom.Econòm. ​Autònoms i PYMES - Crisis COVID-19 - 1ª resolució pdf ​2020 pdf
​Autònoms i PYMES - Crisis COVID-19 - 2ª resolució pdf 2020​ pdf
​Autònoms y PYMES - Crisis COVID-19 - 3ª resolució​ pdf ​2020 pdf
 ​Prom.Econòm. ​​Ajudes Parèntesi (Plan Resistir) pdf ​2021
 ÀREA  ÀMBIT/LÍNIA DE SUBVENCIÓ Bases Edició Convoc Termini OnLine Result
 
 
SUBVENCIONS CONCESSIÓ DIRECTA
Nominatives, convenis, ajudes, transferències a organismes públics, consorcis i entitats participades.
 2017

 Gener a Juliol

 ANY  PERÍODE PROJECTES SUBVENCIONATS
 
 
BECAS/BEQUES
 Gab.Comunica Estudiants i titulats periodisme/comunicació audiovisual pdf
.
. .  
 ​Educació Promoció estudi música en Conservatori J. Rodrigo pdf 2021 pdf 02.02 pdf
 ÀREA  ÀMBIT/LÍNIA DE SUBVENCIÓ Bases Edició Convoc Termini OnLine​ Result
 
 
PREMIOS/PREMIS
​ Joventut ​Concurs comparses cabalcada Reis - Premis "Cavalcada Reis Mags" pdf
​ Festas​ ​Premis concurs cucanyes marítimes Festes Patronals pdf
 Dona Premis cartell "25 de Novembre" pdf 2021 pdf 01.10  
 ​​Dona ​Premis Falla més igualitaria pdf ​2020 .  
 Prom.Valencià Premis Literaris "Ciutat de Sagunt" pdf 2020
.  
 Cultura Premis Llibrets Falles pdf 2019   .  
 Cultura Premis Cartell Anunciador Falles pdf 2019   .  
 Cultura Premis ornamentació e il·luminació Falles pdf 2019   .  
​ ​AFIC
Premis del comerç local​
pdf ​2019 ​.
 ​AFIC
Concurs cartells campanya comerç local
pdf 2019  
.
-
 AFIC Premis Escaparatisme pdf 2019   .  
 Turismo Premis de fotografia "Ciutat de Sagunt" pdf 2021 pdf 10.09  
 Policia Local ​Premis concurs Educació Vial PremiaT pdf 2019​ .​
 ÀREA  ÀMBIT/LÍNIA DE SUBVENCIÓ Bases Edició Convoc Termini OnLine​ Result
 
 
  
ORGANISMOS AUTÓNOMOS/ORGANISMES AUTÒNOMS
 ConsellAgrari Foment de l'Associacionisme Agrari pdf 2019   .  
 ÀREA  ÀMBIT/LÍNIA DE SUBVENCIÓ Bases Edició Convoc Termini OnLine​ Result
 
 
 
Totes les dades publicades en la present Secció tenen com a únic propòsit el compliment de finalitats exclusivament administratives i, en general, amb les relacionades amb les funcions pròpies de l'Ajuntament de Sagunt i obligacions de Trasparència que li corresponguen. Qualsevol ús d'aquestes dades per a finalitats que no s'ajusten als estrictament esmentats i, de manera particular, per a finalitats comercials o enviaments massius de correus-brossa (Spam) podria vulnerar la Llei Orgànica 15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, les seues normes de desenvolupament i/o la normativa sobre serveis de la societat de la informació i telecomunicacions, donant lloc a la corresponent responsabilitat. En aquests supòsits, l'Ajuntament de Sagunt procedirà a posar en coneixement de l'AEPD o autoritat competent aquestes actuacions perquè inicien els procediments sancionadors que procedisquen.

 

Nous impresos en matèria de subvencions, beques i premis

01a Solicitud concesión subvención nominativa

01b Anexo 1 Solicitud memoria descripción proyecto

02 Solicitud concesión subvenciones en concurrencia competitiva

03a Solicitud concesión subvenciones en concurrencia competitiva para promoción del deporte

03b Solicitud subvención para el fomento de la actividad emprendedora

03c Solicitud concesión subvenciones en concurrencia competitiva en materia de fiestas

04 Solicitud concesión beca conservatorio Joaquín Rodrigo

05 Solicitud participación en convocatoria de premios

05b Solicitud participación concurso PremiaT

05c Solicitud entrega trabajos concurso PremiaT

06 Solicitud concesión becas Gabinete de Comunicación

07a  Solicitud concesión subvenciones en régimen de módulos Programa Deporte Edad Escolar

07b Reserva instalaciones deportivas y educativas Programa Deporte Edad Escolar

07c Comunicación incidencias en la ejecución Programa Deporte Edad Escolar

08 Cuenta justificativa con aportación de justificantes de gastos

09 Cuenta justificativa en régimen módulos Programa Deporte Edad Escolar

Anexo 2 Solicitud declaración de otras fuentes financiación del proyecto o actividad subvencionado

Anexo 3 Gastos de personal

Anexo 4 Modelo 1a Liquidación dietas y gastos de viaje

Anexo 5 Modelo 1b Liquidación gastos de desplazamiento en vehículo propio

Premios Anexo 1 Declaración responsable

Premios Anexo 2 Memoria descripción del proyecto