Tablón de anuncios

Certificados electrónicos


Certificats Electrònics admesos per la Seu Electrònica de l'Ajuntament de Sagunt:

Logo ACCV

Logo DNIE

Publicaciones y Boletines

Subvencions, beques i premis

Relació de subvencions, beques i premis de l'Ajuntament de Sagunt


Compliment d'obligacions de la llei de transparència

 

 

SUBVENCIONS MUNICIPALS: En règim de concurrència competitiva
 Serv.Socials Acció social (integració/inserció, inmigrants, majors) pdf 2024 pdf
27.03 2020/2023
 Serv.Socials Prestacions econòmiques individualitzades pdf 2024 pdf 09.12  
 Part.Ciutadana Cooperació Internac. al desenvolupament, Sensibilització i EPxD pdf 2024 pdf 28.03  
 Dona Promoció d'igualtat de dones i homes pdf 2023 pdf 08.06  
 Educació Programes recolçament educació (activitats complementàries) pdf
2022

pdf

pdf

21.01 ANUL·LADA
 Prom.Valencià Promoció social del valencià (associacions i sector econòmic) pdf 2022 pdf 25.07  
 Festes Promoció d'actes festius pdf 2023 pdf
15.11    
 Part.Ciutadan Foment de la participació ciutadana pdf 2024 pdf 21.03  
 Part.Ciutadan Foment de l'Agermanament pdf 2024 pdf 31.03  
 AFIC Creació i consolidació del comerç local pdf 2019   .  -
 ​AFIC ​Activitats de promoció del comerç local pdf 2023 pdf 11.07  
 ​AFIC ​Activitats promoció comercial Fires Comercials pdf 2023 pdf 11.07  
 Esports Promoció de l'esport (competició federada, events..) pdf 2024 pdf 15.04  
​ Esports ​Promoció esport escolar i particip. jocs esportius pdf 2024 pdf 29.04

pdf

pdf

​ Sanitat Benestar animal, proteció animals companyia i domèstics pdf 2019​ ​.
 Prom.Econòm. ​Foment de la activitat emprenedora pdf ​2021​ .​ pdf
​ Prom.Econòm. ​Autònoms i PYMES - Crisis COVID-19 - 1ª resolució pdf ​2020 pdf
​Autònoms i PYMES - Crisis COVID-19 - 2ª resolució pdf 2020​ pdf
​Autònoms y PYMES - Crisis COVID-19 - 3ª resolució​ pdf ​2020 pdf
 ​Prom.Econòm. ​​Ajudes Parèntesi (Plan Resistir) pdf ​2021
 ÀREA  ÀMBIT/LÍNIA DE SUBVENCIÓ Bases Edició Convoc Termini OnLine Result
 
 
SUBVENCIONS CONCESSIÓ DIRECTA
Nominatives, convenis, ajudes, transferències a organismes públics, consorcis i entitats participades.
 2017

 Gener a Juliol

 ANY  PERÍODE PROJECTES SUBVENCIONATS
 
 
BECAS/BEQUES
 Gab.Comunica Estudiants i titulats periodisme/comunicació audiovisual pdf
.
. .  
 ​Educació Promoció estudi música en Conservatori J. Rodrigo pdf 2022 pdf 07.01 ANUL·LADA
 ÀREA  ÀMBIT/LÍNIA DE SUBVENCIÓ Bases Edició Convoc Termini OnLine​ Result
 
 
PREMIOS/PREMIS
​ Joventut ​Concurs comparses cabalcada Reis - Premis "Cavalcada Reis Mags" pdf
​ Festes​ ​Premis concurs cucanyes marítimes Festes Patronals pdf ​2023 pdf
 Dona Premis cartell "25 de Novembre" pdf 2023 pdf
28.09  
 ​​Dona ​Premis Falla més igualitaria pdf ​2023 pdf 21.02  
 Prom.Valencià Premis Literaris "Ciutat de Sagunt" pdf 2023 pdf
14.07  
 Cultura Premis Llibrets Falles pdf 2019 pdf 02.03  
 Cultura Premis Cartell Anunciador Falles pdf 2019 pdf 02.03  
 Cultura Premis ornamentació e il·luminació Falles pdf 2019 pdf 02.03  
​ ​AFIC
Premis del comerç local​
pdf ​2019 ​.
 ​AFIC
Concurs cartells campanya comerç local
pdf 2019  
.
-
 AFIC Premis Escaparatisme pdf 2021 pdf 23.12  
 Turismo Premis de fotografia "Ciutat de Sagunt" pdf 2021 pdf 10.09  
 Policia Local ​Premis concurs Educació Vial PremiaT pdf 2019​ .​
 ÀREA  ÀMBIT/LÍNIA DE SUBVENCIÓ Bases Edició Convoc Termini OnLine​ Result
 
 
  
ORGANISMOS AUTÓNOMOS/ORGANISMES AUTÒNOMS
 ConsellAgrari Foment de l'Associacionisme Agrari pdf 2019   .  
 ÀREA  ÀMBIT/LÍNIA DE SUBVENCIÓ Bases Edició Convoc Termini OnLine​ Result
 
 
 
Totes les dades publicades en la present Secció tenen com a únic propòsit el compliment de finalitats exclusivament administratives i, en general, amb les relacionades amb les funcions pròpies de l'Ajuntament de Sagunt i obligacions de Trasparència que li corresponguen. Qualsevol ús d'aquestes dades per a finalitats que no s'ajusten als estrictament esmentats i, de manera particular, per a finalitats comercials o enviaments massius de correus-brossa (Spam) podria vulnerar la Llei Orgànica 15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, les seues normes de desenvolupament i/o la normativa sobre serveis de la societat de la informació i telecomunicacions, donant lloc a la corresponent responsabilitat. En aquests supòsits, l'Ajuntament de Sagunt procedirà a posar en coneixement de l'AEPD o autoritat competent aquestes actuacions perquè inicien els procediments sancionadors que procedisquen.

 

IMPRESOS EN MATÈRIA DE SUBVENCIONS, BEQUES I PREMIS

GENÈRICS

Sol·licitud

1a - Imprés per a la sol·licitud de subvencions (general)

1b - Annex 1 - Memòria descripció del projecte

Justificació

2a - Justificació de subvencions (general)

2b - Annex 6 - Memòria i liquidació econòmica de l'activitat

ALTRES ANNEXOS

Annex 2 - Sol·licitud declaració d'altres fonts finançament del projecte o activitat subvencionat

Annex 3 - Despeses de personal

Annex 4 - Model 1a Liquidació dietes i despeses de viatge

Annex 5 - Model 1b Liquidació despeses de desplaçament en vehicle propi

Annex 6 - Compte justificatiu de subvencions amb aportació de justificants de despeses

COOPERACIÓ INTERNACIONAL Al DESENVOLUPAMENT

Sol·licitud

2a - Sol·licitud de subvencions en matèria de cooperació internacional al desenvolupament

2b - Anexo 9 - Contingut del projecte

Justificació

3a - Justificació de subvencions en matèria de cooperació internacional al desenvolupament

3b - Annex 7 - Memòria d'execució del projecte

3c - Annex 8 - Liquidació econòmica de l'activitat

ESPORTS

03a - Sol·licitud concessió subvenciones en concurrència competitiva per a promoció de l'esport

07a - Sol·licitud concessió subvenciones en règim de mòduls Programa Esport Edat Escolar

07a 1 - Fitxa módul individualitzada

07a 2 - Fitxa autorització consulta de dades

07b - Reserva instal·lacions esportives i educatives Programa Esport Edat Escolar

07c - Comunicació incidències en l'execució Programa Esport Edat Escolar

09 - Compte justificatiu en règim mòduls Programa Esport Edat Escolar

PROMOCIÓ ECONÒMICA

03b - Sol·licitud subvenció per al foment de l'activitat emprenedora

Compte justificatiu de la Subvenció

Declaració responsable autònoms

BEQUES

04 - Sol·licitud concessió beca conservatori Joaquín Rodrigo

06 - Sol·licitud concessió beques Gabinet de Comunicació

PREMIS

05 - Sol·licitud participació en convocatòria de premis

Premis Annex 2 Memòria descripció del projecte

05b - Sol·licitud participació concurs PremiaT

05c - Sol·licitud entrega treballs concurs PremiaT

Premis Annex 1 Declaració responsable