Demà a les 17 hores hi haurà Ple Ordinari en l'Ajuntament de Sagunt

En la sessió es tractaran temes com: “Declaració de Sagunt com a ciutat acollidora”, “modificacions de crèdits del pressupost prorrogat” i altres mocions presentades pels diferents grups
Imagen 1
Demà a partir de les 9 hores tindrà lloc en l'Ajuntament de Sagunt la sessió Ordinària del Ple de la Corporació Municipal. Es fa públic l'ordre del dia del Ple en el qual els grups polítics tractaran i aprovaran, si escau, 12 punts en la part resolutòria i tindran coneixement de 8 expedients en la segona part de Control i Fiscalització del Govern Local. L'ordre del dia d'esta sessió és el següent:
 
PART PRIMERA: PART RESOLUTÒRIA
 
1. SECRETARIA GENERAL: Aprovació, si escau, actes sessions anteriors: 16 i 28 de juliol i 27 d’agost de 2015.
2. SECRETARIA GENERAL: Exp. 99/15-C. Nomenament vocals consells sectorials en
representació del Grup Popular Municipal.
3. PERSONAL: Exp. 489/15-PS. Autorització de compatibilitat per a l’exercici d’activitat pública com a professor associat F.L.N.H.
4. GESTIÓ TRIBUTÀRIA: Modificació de crèdits per a transferència de crèdits entre
diferents àrees de despesa. Exp. 25/15. Intervenció.
5. SECRETARIA GENERAL: Exp. 46/15-M. Declaració de Sagunt com a Ciutat
Acollidora.
6. SECRETARIA GENERAL: Exp. 47/15-M. Declaració institucional suport a l’Associació de Víctimes de Talidomida d’Espanya i altres inhabilitats.
7. SECRETARIA GENERAL: Exp. 48/15-M. Proposició PP i Ciutadans on sol·liciten
protecció platges del municipi.
8. SECRETARIA GENERAL: Exp. 49/15-M. Proposició PP sobre accessibilitat persones
sordes a iniciatives i serveis municipals.
9. SECRETARIA GENERAL: Exp. 50/15-M. Proposició EU sobre Tractat de Lliure
Comerç.
10. SECRETARIA GENERAL: Exp. 51/15-M. Proposició IP intervenció al Casino AHM.
11. SECRETARIA GENERAL: Exp. 52/15-M. Proposició IP tren rodalia fins al Port de
Sagunt.
12. SECRETARIA GENERAL: Exp. 53/15-M. Proposició PSOE posada en marxa del Plade Gratuïtat Llibres de Text Generalitat Valenciana.
 
SEGONA PART: CONTROL I FISCALITZACIÓ DE L’ACCIÓ DE GOVERN
LOCAL
 
13. SECRETARIA GENERAL: Exp. 128/15-C. Donar compte modificació nomenament membres de la Junta de Govern Local.
14. SECRETARIA GENERAL: Exp. 127/15-C. Donar compte modificació nomenament tinents d’alcalde.
15. SECRETARIA GENERAL: Exp. 104/15-C. Donar compte canvi adscripció regidors del Grup ADN Morvedre en la Comissió Informativa Permanent d’Administració Local i Transparència.
16. SECRETARIA GENERAL: Exp. 121/15-C. Donar compte adscripció representants
grups polítics (EUPV i ADN Morvedre) a la Comissió Informativa Especial Conveni
Ajuntament-Lafarge pendents de designar.
17. SECRETARIA GENERAL: Exp. 130/15-C. Donar compte error material detectat en Resolució Alcaldia 466 de data 5 d’agost de 2015, de la delegació especial de “Mobilitat
Urbana” aparega únicament la delegada Roser Maestro Moliner.
18. SECRETARIA GENERAL: Exp. 131/15-C. Donar compte modificació delegació en regidors d’Àrea, capacitat de dictar actes administratius que afecten tercers.
19. SECRETARIA GENERAL: Exp.132/15-C. Donar compte modificació delegació
presidència comissions informatives permanents.
20. SECRETARIA GENERAL: Exp. 130/15-C. Donar compte modificació delegacions
especials dels regidors d’EUPV