El Consell Agrari condiciona el camí del Racó de Gausa

La inversió en esta infraestructura arriba als 107.000 €, que sumats a la d'altres camins fan 150.000

 

El Consell Agrari de Sagunt ha acabat les obres de reparació i de pavimentació del camí rural del Racó de Gausa. La inversió ha sigut de 107.000 € i la superfície reparada, de 5.790 m². El camí estava en mal estat i requeria d'una important inversió econòmica.

Este camí és l'eix vertebrador del paratge, comunica amb els termes municipals d’El Puig i Puçol i dona accés a parcel·les en producció. D'eixa manera, la ubicació del Racó de Gausa (pendent, orientació, edafologia, entorn agrícola-forestal, etc.) i els seus factors ambientals, conferixen a l'enclavament unes característiques favorables per al cultiu de varietats fruiteres molt apreciades en el mercat. L'execució s'ha dut a terme a finals de novembre per a no coincidir amb la campanya de recollida de varietats extraprimerenques que caracteritzen la zona.

La regidora delegada d'Agricultura i presidenta del Consell Agrari, Ana María Quesada, ha manifestat que des del Consell es continua treballant en la línia de condicionar tots els camins rurals que ho necessiten: «Seguint la línia que estem duent a terme des de l'any passat des del Consell Agrari, d'anar posant en bones condicions i de manteniment i de funcionament els camins rurals, hem acabat estos dos trams en la zona de Gausa, que eren fonamentals. Els dos s'havien quedat fets malbé per les pluges del passat any i requerien una inversió molt important. Hem destinat 107.000 € per a reparar dos trams d'este camí, els quals era necessari que estigueren en bones condicions perquè pogueren accedir als seus camps, però sobretot eren fonamentals per a la recollida de les collites».

En eixe sentit, els treballs que s'han dut a terme han sigut la neteja i desbrossament de ferms i cunetes laterals; la compactació de la superfície; fer rasants i compactat de la base amb motonivelladora i, finalment, la formigonada amb formigó tipus HM-20 d'un tram i capa d'aglomerat asfàltic en calent en un segon tram més amunt.

 

«Ens queda encara per fer, però anem ordenant i prioritzant totes estes tasques i continuarem treballant en altres camins que també hem de repavimentar», ha puntualitzat Quesada.

L'extens territori del terme municipal de Sagunt està dotat d'un nombre important de camins sense pavimentar o amb ferms deficients, que a causa de l'orografia de la zona (fortes pendents), les característiques de la plataforma (camins de terra solta, en la seua majoria) i climatologia (època tardorenca de fortes pluges), patixen erosions laminars impossibilitant el pas de vehicles pesats (agrícoles) i turismes. D'eixa manera, el Consell Agrari continuarà treballant en la línia de reparar i pavimentar tots els camins rurals que es troben en un estat de deterioració.