El Gabinete de Comunicación del Ayuntamiento de Sagunto emitirá esta tarde el Pleno ordinario en directo

Els interessats el podran veure a partir de les 17 hores en la pàgina web de l'Ajuntament de Sagunt, Facebook, Twitter, en una plataforma de streaming i en les pàgines web d'alguns mitjans de comunicació locals

El Gabinet de Comunicació de l'Ajuntament de Sagunt emetrà el Ple ordinari en directe aquesta vesprada. Els interessats el podran veure a partir de les 17 hores en la pàgina web de l'Ajuntament de Sagunt; en les xarxes socials del Gabinet de Comunicació, concretament, en Facebook i Twitter; en una plataforma de streaming i en les pàgines web d'alguns mitjans de comunicació locals. Posteriorment, l'enllaç del vídeo es publicarà en les xarxes socials del Gabinet de Comunicació perquè els interessats el puguen descarregar i veure. 


L'enllaç és el següent:


http://shares.enetres.net/live.php?source=CoreV1&v=D4CBF6C412E946168F7BDB97B93939090236


Cal destacar que els punts que es tractaran en l'ordre del dia són:


PART PRIMERA: PART RESOLUTÒRIA


1. TURISME: Exp. 01/17. Dictamen canvi vocal membre del Consell Assessor de Turisme.

2. PARTICIPACIÓ CIUTADANA: Exp. 6/2017. Proposició actualització membres Consell Municipal de Pau i Solidaritat.

3. CULTURA: Exp. 536/16-CU. Dictamen aprovació Reglament d’Honors i Distincions.

4. SANITAT: Exp 20/2016. Dictamen aprovació Ordenança reguladora de bases per a la concessió de subvencions en concurrència competitiva benestar animal, protecció d’animals de companyia i domèstics, en actuacions de salubritat pública i fins de protecció de benestar animal.

5. URBANISME: Exp. 5/2016 PL. Dictamen aprovació definitiva de la modificació puntual del paràmetre de parcel·la mínima del pla parcial del sector Camí la Mar 1.

6. URBANISME: Exp 7/2016 PL. Dictamen aprovació definitiva de la inclusió d’un apartat 12 en l’art. 16.5 de l’Ordenança Municipal General per a l’Agilització de la Instal·lació d’Activitats i Execució d’Obres, referent a la documentació tècnica complementària al projecte tècnic en cas d’edificacions de nova planta.

7. URBANISME: Dictamen sol·licitud municipal de delimitació del Paratge Natural Municipal de Romeu.

8. GESTIÓ TRIBUTÀRIA: Exp. 42032017000100. Dictamen aprovació del Pla d’Inspecció Tributària.

9. URBANISME: Exp 327/86. Proposició pronunciament municipal desfavorable al plec de condicions tècniques proposat per la Conselleria de Medi Ambient i obertura d’expedient a l’empresa concessionària encaminat a determinar el grau d’incompliment i conseqüències jurídiques.

10. MOBILITAT URBANA: Proposició Ordenança de taules i cadires. Obertura de període d’informació pública.

11. SECRETARIA GENERAL: Exp. 13/2017. Proposició Compromís sobre el Vuit de Març de 2017.

12. SECRETARIA GENERAL: Exp. 14/2017. Proposició Compromís d’adhesió a Carta contra Donald Trump per a rebutjar “polítiques d’odi”.

13. SECRETARIA GENERAL: Exp. 15/2017. Proposició PP sobre manteniment de concerts educatius.

14. SECRETARIA GENERAL: Exp. 16/2017. Proposició PP sobre model de plurilingüisme educatiu.

15. SECRETARIA GENERAL: Exp. 17/2017. Proposició EUPV sobre suport als estibadors i contra la liberalització del sector.

16. SECRETARIA GENERAL: Exp. 18/2017. Proposició EUPV sobre el tancament i desmantellament de la central nuclear de Cofrents.

17. SECRETARIA GENERAL: Exp. 19/2017. Proposició EUPV, sobre suport a la vaga general educativa del 9 de març per la reversió de les retallades, la inversió en educació pública i la derogació de la LOMCE.

18. SECRETARIA GENERAL: Exp. 20/2017. Proposició IP, estàtua a sir Ramón de la Sota y Llano en el centenari de la siderúrgica.

19. SECRETARIA GENERAL: Exp. 21/2017. Proposició IP, pont sobre el riu Palància entre Canet d’en Berenguer i el Port de Sagunt.

20. SECRETARIA GENERAL: Exp. 22/2017. Proposició C’s, Pla de Mitjans Transparents.

21. SECRETARIA GENERAL: Exp. 23/2017. Proposició C’s per a adequació de parcs canins.

22. SECRETARIA GENERAL: Exp. 24/2017. Proposició C’s, adequació Ordenança de l’Impost sobre Increment del Valor dels Terrenys.

SEGONA PART: CONTROL I FISCALITZACIÓ DE L’ACCIÓ DE GOVERN LOCAL

23. INTERVENCIÓ: Donar compte informació sobre execució pressupostària i moviment de la tresoreria, estabilitat pressupostària i de la Llei de Lluita contra la Morositat (Ajuntament, Consell Agrari, SAG i Aigües de Sagunt), i del Pla d’Ajust del PMP i del PMP Ajuntament, Consell Agrari i SAG; 4t trimestre 2016.

24. SECRETARIA GENERAL: Exp. 17/17-C. Donar compte adscripció àmbit Participació Ciutadana a l’Àrea de Benestar Social.

25. SECRETARIA GENERAL: Exp. 25/17-C. Donar compte canvi adscripció representants Grup Municipal Compromís en comissions informatives permanents.

26. SECRETARIA GENERAL: Exp. 30/17-C. Donar compte rectificació error material resolució delegació facultat dictar actes administratius que afecten tercers.

27. SECRETARIA GENERAL: Donar compte resolucions de l’Alcaldia, resolucions regidor-delegat d’Administració Local i Transparència, resolucions regidora-delegada de Benestar Social, resolucions regidor-delegat Política Territorial i Sostenibilitat, resolucions regidora-delegada d’Economia i Hisenda, resolucions regidor-delegat de Cultura i resolucions regidor-delegat d’Oci i Temps Lliure.


PRECS I PREGUNTES.