El ple de dimarts decidirà si declara l'incompliment molt greu de la concessió adjudicada en 1988 a la cimentera per a explotar la pedrera

L'Ajuntament reclamarà, si prospera l'acord, a Lafarge Cementos SAU que retorne la muntanya pública a les condicions pactades en l'acord del 1988

La Comissió Informativa Especial de Seguiment del Conveni Lafarge Cementos SAU-Ajuntament s'ha reunit este matí per a presentar un informe jurídic i l'informe elaborat per l'instructor del departament municipal d'Urbanisme de l'Ajuntament de Sagunt, en referència a les al·legacions de la mercantil en l'expedient municipal encaminat a determinar el grau d'incompliment dels acords de la Junta de Govern Local del 1988, pels quals s'adjudicava el contracte d'aprofitament de muntanya pública per a l'explotació de l'actual pedrera coneguda com a Salt del Llop.
 

En este sentit, l'informe de l'instructor de l'expedient proposa rebutjar les al·legacions realitzades per l'empresa, tal com ha declarat la regidora de Medi Ambient, Teresa García. “Referent a les al·legacions que havia fet l'empresa, que podria haver-hi una responsabilitat penal respecte a les decisions que es pogueren prendre des de l'ajuntament, consultades diferents opinions jurídiques remarquen la falta de fonament jurídic d'aqueixa apreciació, en el sentit que l'ajuntament el que està fent és defensar el seu patrimoni, que és públic, de tots els saguntins i saguntines. Per tant, l'ajuntament està exercint les seues obligacions i només està procedint a exigir a una concessionària d'un sòl públic, propietat municipal, que complisca amb les condicions d'aqueixa concessió que s'ha detectat que no es compleixen”.

Dilluns que ve, es reunirà de nou la comissió especial per a dictaminar la proposta i si escau elevar al ple municipal del pròxim dimarts l'expedient perquè ho debata i vote.

En primer lloc, tal com arreplega el document, en cas d'aprovar-se es declararia l'incompliment molt greu del contingut de la concessió demanial adjudicada el 7 d'agost de 1988 a l'empresa cimentera. Així mateix, s'insta a exigir a l'empresa l'estricte compliment de la concessió, la qual cosa implicaria que l'empresa s'abstinga de forma immediata, l'endemà de rebre el citat acord, de seguir realitzant l'extracció d'àrids per sota de la cota 160 m o 150 m, en els termes de la documentació gràfica rectora de la concessió, allí on la mateixa s'haja sobrepassat.

En qualsevol cas, l'empresa podrà seguir desenvolupant labors extractives per damunt d'aquelles cotes de la muntanya municipal catalogada d'utilitat pública allí on este límit màxim d'explotació no s'haja sobrepassat, i fins a les cotes 160 m o 150 m segons la documentació gràfica rectora de la concessió i on ho permeta a més el Pla General d'Ordenació Urbana (PGOU) de Sagunt, per ser un ús urbanísticament compatible, segons arreplega l'informe.

La regidora, en referència a l'expedient sobre les possibles irregularitats comeses per Lafarge, ha explicat que “ens hem trobat amb una infracció urbanística i un incompliment de la concessió, segons diuen els nostres textos i així ho recolza l'informe, en el qual es diu que s'han sobrepassat les cotes de la concessió que tenien a Salt del Llop i, per tant, en els llocs on no es puga extraure, perquè no està autoritzat, no s'extraurà. En les àrees on encara no s'ha arribat a aqueixa cota efectivament l'extracció pot continuar”.

D'altra banda, es reclama a l'empresa que aporte, en el termini màxim d'un mes, la documentació pertinent i l'acreditació de l'estricte compliment dels mandats municipals. Finalment, la proposta que s'elevarà al ple destaca a l'empresa cimentera que per a la fase de reversió del bé i de liquidació de la concessió demanial prevista per a desembre del 2017, haurà de complir els compromisos de cotes mínimes fixats en l'acord d'adjudicació en tot l'espai catalogat com a muntanya d'utilitat pública. En aqueix sentit, en cas que es constate el seu incompliment per a aqueixa data, s'adoptaran les mesures corresponents per a garantir el seu compliment i la preservació del bé municipal en els termes en què va ser acordat per l'administració i subscrit pel concessionari.

García ha expressat que “entre les dues possibilitats que teníem dins del procediment de revisió del grau de compliment de la concessió, una de les quals és la resolució del contracte, i una altra és donar permís a l'extracció en aquells llocs en els quals estiga en regla i evitar que es continue l'extracció allí on no està autoritzat. De les dues opcions hem escollit la segona, aquella que permet la continuació de l'activitat, perquè entenem que l'empresa té unes obligacions respecte de la restauració, i es demostra amb aquesta acció que l'ajuntament no va en contra de l'empresa, sinó que el que s'ha d'exigir és que complisca amb els preceptes legals que se li exigien quant a la seua explotació, i que complisca també amb les seues obligacions respecte a la restauració”.

Així es desmunten falsos arguments quant a interessos que puga tenir l'ajuntament, ja que cal destacar que l'expedient ha sigut, tècnicament, impecable, i l'Equip de Govern, únicament, s'ha limitat a aplicar la llei, perquè efectivament l'empresa no pot eludir les seues responsabilitats legals i jurídiques referents a béns que són públics en els quals estan com a inquilins, no com a propietaris”. Així mateix, García ha conclòs destacant que “esperem que la cimentera acate aquestes irregularitats que hem detectat, que les repare i les esmene, i que treballe en la restauració del bé que ha d'abandonar en les mateixes condicions en les quals li va ser concedit”.