El resultat de l'exercici de 2015 permet a l'Equip de Govern executar un nou pla d'ocupació

L'exercici de 2015 ha acabat amb un remanent de tresoreria de 6.031.900 euros
Imagen 1
El resultat de la liquidació del pressupost prorrogat de l'exercici de 2015 permetrà a l'Equip de Govern (Compromís, Esquerra Unida i ADN Morvedre) executar un nou pla d'ocupació, així com destinar diners a altres despeses que s'havien pressupostat. L'exercici de 2015 ha acabat amb un que el remanent de tresoreria de 6.031.900 euros que una vegada descomptats les despeses pendents se situa en una xifra d'al voltant de 5 milions d'euros.

Tal com ha explicat la regidora delegada d'Hisenda, Teresa García, ““La intenció de l’equip de govern és destinar aquest remanent a l’atenció de les necessitats de la gent: per una banda podem cobrir les despeses generals que s’havien pressupostat en un principi, donat que la diferencia entre el pressupost que es pretenia aprovar i el prorrogat hi havia una diferència d’al voltant d’un milió d’euros. Mitjançant modificacions de crèdit podrem arribar a atendre les necessitats de les persones, en materia social i d’ocupació que la prórroga de pressupost ens impedia. D’altra banda podem desenvolupar l’aplicació d’inversions financerament sostenibles que generen el màxim d’ocupació possible, tal i com s’ha fet en anteriors plans d’ocupació, però amb la cobertura legal i financera que fins ara no es tenia per no complir les regles d’estabilitat pressupostària.”

La delegada d'hisenda, pel que fa als resultats de la liquidació, ha afegit que “deixen veure que, malgrat no tenir pressupost, cosa que és urgent en aquest ajuntament, el resultat de 2015 ha sigut positiu i s'ha millorat en la gestió econòmica respecte d'anys anteriors”.

D'una banda el nivell d'endeutament ha sigut del 42,4% per baix del 51,72% de 2014, i l'estalvi net també ha millorat ascendint a un percentatge del 14,14%, per sobre del 8,1% de 2014. Açò significa que ens trobem lluny del 110% de capacitat d'endeutament que permet la llei d'hisendes locals i del 75% que introdueix la LRSAL.

Igualment els resultats de la liquidació pressupostària han fet palés l'existència d'un superàvit de 7.269.619 €, no obstant això, la capacitat/necessitat de finançament és negativa en 120.000 euros, encara que s'espera que aquesta capacitat de finançament siga positiva quan s'acumule el total d'organismes que depenen de l'Ajuntament, és a dir, Consell Agrari i la SAG.

El nivell de despesa corrent s'ha situat en poc més de 57 milions d'euros, incloent-hi els 5 milions de les sentències, el que situa el nivell de despesa corrent en 52 milions d'euros. Aquestes sentències han provocat l'incompliment de la regla de la despesa, cosa que s'havia previst en el Pla Econòmic Financer (PEF) i per açò s'havia declarat una indisponibilitat de 2 milions d'euros dins del mateix.

El remanent de tresoreria, s'ha situat en 6.031.900 euros. Amb aquesta quantitat, l'Ajuntament de Sagunt podrà destinar diners a cancel·lar deute, inversions financerament sostenibles i fer front també a despeses generals, si en les projeccions de 2016 es compleixen els criteris d'estabilitat pressupostària. S'ha de tenir en compte que està previst per la llei que aquest remanent cobrisca, en primer lloc aquelles partides de despesa que passen d'un any a un altre i que queden comptabilitzades en la partida 413, que en 2015 se situa al voltant d'un milió d'euros. Açò deixa disponible una quantitat d'aproximadament 5 milions d'euros que poden destinar-se a inversions financerament sostenibles i a despeses generals, donat que s'ha generat un canvi legislatiu que ho possibilita.

No obstant açò s'ha de tenir en compte que per a poder realitzar aquestes accions s'han de complir els principis d'estabilitat pressupostària, dels quals en aquest moment el consistori no compleix dos, concretament el de capacitat de finançament, que previsiblement es complirà amb el pressupost consolidat de l'ajuntament (SAG, Consell Agrari, i Ajuntament); i d'altra banda, el de la regla de la despesa, que queda circumscrita al Pla Econòmic Financer aprovat i que marcarà les limitacions de l'ús d'aquest remanent. Tal com ha explicat Teresa García, “Si les projeccions de 2016 respecte a la regla de la despesa, ens situen dins dels paràmetres d'estabilitat, podrem disposar fins i tot de la totalitat d'aquest remanent d'una forma ajustada i sanejada”.

Per a concloure, la delegada d'Hisenda, Teresa García ha explicat: “El problema de l'ajuntament, és que no pot reflectir una situació econòmica bona, que el permeta afrontar projectes i inversions importants i necessàries en el nostre municipi, per culpa de la no aprovació de pressupostos, que fa que allò que es declara que es va a gastar (o ingressar), no tinga res a veure amb allò que després ocorre en realitat i que ens impedeix tenir un seguiment transparent dels comptes municipals. Podríem afirmar que la pràctica és bona (liquidacions i tresoreria) però la teoria és un desconcert”. A causa de la falta d'acord amb els grups de l'oposició respecte a l'aprovació del pressupost de 2016. Tal com ha explicat la regidora d'Hisenda, “aquest equip de govern persegueix l'excel·lència i la major transparència possible en les finances municipals i per açò fa falta un pressupost, per a poder afrontar una gestió financera sense l'amenaça de la intervenció dels òrgans de fiscalització de la Conselleria”.