García: “L'informe d'intervenció avala la proposta de pressupost de 2017 com uns comptes equilibrats i sostenibles financerament”

L'informe d'acompanyament del pressupost ofereix uns resultats molt positius i demostren que els comptes compleixen amb els requeriments que marquen les lleis
Imagen 1
La regidora delegada d’Hisenda de l’Ajuntament de Sagunt, Teresa García, ha destacat que l'informe d'intervenció avala la proposta de pressupost de 2017 com uns comptes equilibrats i sostenibles financerament. Igualment assegura que els comptes compleixen amb els requeriments de la llei d'hisendes locals i la llei d'estabilitat pressupostària, juntament amb les introduïdes per la Llei de Racionalització i Sostenibilitat de l’Administració Local (LRSAL).
 
El pressupost acumulat del grup Ajuntament de Sagunt ascendeix a 73,328 milions d'euros, dels quals 1,6 milions seran gestionats pel consell agrari, i 12,64 per part de la SAG. El 32% d'eixa despesa correspon a personal, i el 36% a la despesa corrent, on quasi la meitat respon a les transferències de la SAG, i un 15% aproximadament en inversions. Els ingressos venen en un 45% dels impostos directes que recaptem, i un 22% de les transferències d'altres entitats, la major part dels quals són les transferències de l'estat i 7 milions d'euros d’un crèdit per a inversions.

Quant als indicadors financers que cal complir i que marca la legislació, cal destacar, que l'estalvi brut és de 7,3 milions, i s'amortitzen 3,4 milions de deute, amb la qual cosa l'estalvi net, és de 3,4 milions, i açò vol dir que l’Ajuntament de Sagunt té una capacitat d'estalvi d'un 11% en els comptes que es presenten. El nivell de deute, amb la inclusió del crèdit, augmenta d'un 45,8% a un 57,68%, situant-se lluny del 75% del nivell de deute que marca la llei d'estabilitat pressupostària i del 110% que indica la llei d'hisendes locals.

La càrrega financera, que mesura l'efecte que l'endeutament produeix en les finances municipals, és de només el 7,32%, dades molt inferiors al límit que marca la llei del 25%.

Cal dir també que es compleixen els conceptes d'estabilitat pressupostària, que exigeix la llei 2/2012, d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera. Es compleix igualment la capacitat/necessitat de finançament, situant-la al voltant d'1,7 milions. Igualment la regla de la despesa, amb un marge de 3,9 milions respecte de la xifra que computa per aquest càlcul i el límit de despesa que marca aquest concepte que és de 58,8 milions, marcant per tant un sostre de despesa no financera de 58,4 milions, segons la informació facilitada per la regidora delegada.

Aquest sostre de despesa es situa cinc milions per davall de la despesa projectada en pressupostos amb la qual cosa, aquesta perspectiva conservadora, permet controlar l'execució amb les precaucions necessàries. Segons explica Teresa García: "ens permet tindre un alt marge de maniobra quant a la recaptació d'ingressos, ja que podrem avaluar de forma correcta el grau d'execució del pressupost, marcant el límit de despesa, superant a la fi les pròrrogues continuades i amb capacitat per a generar superàvit. També complim així les exigències que ha fet l'oposició en matèria d'ingressos, ja que estem obligats a no superar aquestes despeses, sense haver de reduir ingressos donat que limitem despesa, però, mantenint també la capacitat de maniobra i flexibilitat de l'ajuntament”.

"Presentem uns comptes clars, participats de tots i totes en diverses comissions i amb la ciutadania, que ens donen un marc de treball per a 2017 que ens permetrà, atendre i ajudar a més persones, amb marcat caràcter social i reforç de l'ocupació pública. No donar suport a aquests comptes, o simplement efectuar una acció de bloqueig, és incomprensible, des d'una perspectiva progressista, ja que augmentem serveis i arribarem a atendre a més persones. I ho fem des d'una posició realista i austera, per tal de generar estalvi i controlar la despesa. Cal un esforç de responsabilitat, que continuem demanant", indica la regidora d'Hisenda.
 
Per últim ha afegit que: "És incomprensible que el PSOE votara en contra del dictamen en la Comissió d'Hisenda, a no ser que tinga aportacions a realitzar. Hem tingut quasi un mes per parlar de propostes econòmiques, i no hem rebut cap. Una negativa a uns pressupostos socials i equilibrats no serà comprensible per la ciutadania, i és el punt de partida per poder avançar en la incorporació al govern, que, almenys des del grup municipal Compromís desitgem per reproduir el pacte del botànic a la nostra ciutat".