Ja estan aprovats els perfils professionals i el barem per a la selecció de personal del Pla d'Ocupació 2015

La Junta de Govern Local ha aprovat aquest matí els perfils professionals per a les àrees de Manteniment, Habitatge i Consell Agrari
 
La Junta de Govern Local ha aprovat els perfils professionals i el barem per a la selecció de personal que s'incorporarà a les àrees de Manteniment, Habitatge i Consell Agrari del Pla d'Ocupació 2015, que va ser aprovat per acord del Ple de l'Ajuntament de Sagunt en sessió extraordinària. D'altra banda, la SAG se sotmetrà als mateixos criteris de baremació fixats en les bases, però els perfils professionals seran establits per l'empresa.

Tal com ha explicat el regidor delegat de Personal, Sergio Moreno (ADN Morvedre), en les àrees de Manteniment i Habitatge, l'oferta d'ocupació va destinada a: 4 enginyers tècnics, 3 administratius, 4 encarregats generals, 10 encarregats d'obra, 50 oficials de 1º/construcció i 50 peons de construcció.

Quant a l'àrea del Consell Agrari, que s'encarrega del manteniment i conservació de camins, vies rurals i zones forestals, s'ofereixen: 2 tècnics, 5 capatassos agrícoles, i 47 peons agrícoles. 

Excepte en el cas dels peons, tant agrícoles com d'obra, les persones candidates hauran de tenir experiència en el lloc oferit.

Les persones candidates remeses pel Servef seran seleccionades, prevalent, a les persones parades de llarga durada, amb 3 punts, és a dir, a els qui hagen treballat menys de 90 dies en l'últim any.

D'altra banda, els habitants empadronats en el municipi de Sagunt durant més de 10 anys comptaran amb 3 punts, els qui residisquen entre 5 i 10 anys obtindran 2 punts, i aquells que estiguen empadronats entre 3 i 5 anys, 1 punt. 

A més, amb motiu d'aplicar una discriminació positiva cap a la dona, es puntuarà amb 2 punts al gènere femení. A més, es concedirà 1 punt a les persones que hagen sigut víctimes de violència de gènere o domèstica. Rebran també 1 punt els membres de famílies víctimes d'un desnonament i les famílies monoparentals. Les persones amb fills al seu càrrec menors de 26 anys o discapacitats opten a una puntuació de 0,5 per fill, fins a un màxim de 3 punts. També, s'atorgaran 0,5 punts a les persones inscrites en el departament municipal de Promoció Econòmica i a les persones sol·licitants amb una discapacitat de més del 33%. 

En els criteris de baremació, es donarà prioritat a aquelles persones sol·licitants que no hagen sigut beneficiàries del Pla d'Ocupació en els anys anteriors. 

Les persones candidates que opten algun dels llocs de treball, hauran de passar prèviament una entrevista que versarà sobre el contingut del lloc de treball a desenvolupar, en la qual es valoraran els continguts, experiència i aptituds, qualificant als candidats d'aptes o no aptes.

L'acord i els criteris de baremació seran publicats en el Tauló d'Edictes municipal, així com en la pàgina web de l'Ajuntament perquè en prengueu coneixement i efectes oportuns.