L'Ajuntament aprova el reglament regulador de les seues borses de treball temporal

Este sistema regularà la selecció de personal funcionari interí i la contractació de personal laboral temporal per a ocupar les vacants

El Ple Ordinari del 28 de juliol de 2015, l'Ajuntament de Sagunt ha aprovat de forma definitiva i per unanimitat el reglament que regula la constitució i funcionament de les borses de treball temporal per a cobrir de forma provisional els llocs de treball en l'ajuntament.
 
Segons este reglament, l'ordre de crida per a ocupar les vacants s'establirà per ordre successiu de llista en atenció al resultat obtingut pels aspirants en el procediment selectiu d’acord a cada especialitat i amb respecte als principis d'igualtat, mèrit, capacitat i publicitat. 

Una vegada a l'aspirant li siga notificat la seua selecció per dos mitjans que ell mateix haja escollit per a la notificació, comptarà amb un termini d'acceptació o renúncia de dos dies hàbils, i en els tres següents haurà d'aportar la documentació necessària. En cas de presentar la renúncia fora de termini se situarà a l'interessat al final de la llista d'inscrits com a penalització.

En el supòsit d'una crida urgent, es localitzarà la persona seleccionada per via telefònica i en cas de no ser localitzada en dues hores, es passarà a la següent de la llista. En cas de renúncia injustificada es procedirà a la baixa automàtica de la borsa de treball, així com per la falta de presentació de documentació injustificada o per la jubilació de l'aspirant. 

La durada d'estes borses d'ocupació serà de dos anys a partir de la primera crida que s'efectue, amb la possibilitat de ser prorrogats a altres dos anys.

Este reglament va ser aprovat inicialment en el ple del 28 d'abril, i després d'haver transcorregut 30 dies per a presentar suggeriments o reclamacions sense haver-se presentat cap, el ple ho ha aprovat definitivament.