L'Ajuntament de Sagunt aprova disposar d'un pla de Mitjans Transparents

Segons va aprovar la Corporació municipal a proposta del grup Ciutadans
Imagen 1
L'Ajuntament de Sagunt disposarà d'un pla de Mitjans Trasparents a petició de Ciutadans, que va presentar la moció durant la sessió plenària del mes de març. Segons esta moció aprovada amb 17 vots a favor de Compromís, EUPV, IP, ADN, PSOE i CS; i amb 5 abstencions de PP, la Comissió de Transparència estudiarà la realització d'un pla de mitjans per a l'Ajuntament, que serà elevat en el menor temps possible al Ple.
 
Es contemplaran els diferents mitjans amb els quals es va a comptar, que el pressupost definit siga de caràcter anual per a evitar inconvenients en la gestió pressupostària, així com la dotació econòmica que es facilitarà a cadascun d'ells, de la manera més equitativa possible, tal com indica l'article 9 de la Llei 2/2015, de 2 d'abril, de Transparència, Bon Govern i Participació Ciutadana de la Comunitat Valenciana, sent publicat en la web del Consistori, i si és possible, en el portal de transparència de l'Ajuntament de Sagunt.
 
A més, un altre dels objectius serà intentar acordar amb els mitjans una tarifa anual més avantatjosa que la totalitat de la suma de les tarifes per treball que es facen en un any. Segons la part expositiva de la moció, les administracions públiques han d'assumir i practicar la transparència de manera eficient i equitativa amb els mitjans locals. Fent referència de nou a l'article 9, el cost de les campanyes de publicitat i de promoció institucional, els mitjans de comunicació emprats i l'import destinat a cada mitjà es publicarà, com a mínim, en les seues pàgines web una vegada a l'any.
 
D'altra banda, CS assenyala un informe del Tribunal de Comptes en el qual “l'administració local no pot utilitzar la publicitat institucional com a instrument per donar a conéixer una valoració positiva dels serveis que presta o els assoliments que aconsegueix”. Esta és la diferència entre publicitat (donar a conéixer) i la propaganda (induir a creure).
 
Per este motiu, des del nostre Grup Municipal, considerem que s'ha de conéixer per part de tots els ciutadans, l'ús que hi es fa i de quina manera. En el nostre municipi considerem que existeix una confusió generalitzada entre tots dos conceptes i açò impedeix conéixer amb claredat quines campanyes, quina classe i amb quins mitjans de comunicació s'estan duent a terme”, afirmen en la moció.
 
És per açò que consideren “de plena necessitat, que tots els mitjans locals compten amb les mateixes oportunitats de poder donar la informació relativa al nostre Consistori, d'interés per a tots els seus habitants. D'esta manera s'evitarà la utilització a l'excés de certs mitjans locals que compartisquen més o menys ideologies similars a les de l'equip de govern del moment”.