L'Ajuntament de Sagunt destina 210.000 euros a subvencions per a la Promoció de l'Esport en este any 2023

El termini de presentació de sol·licituds estarà obert des de demà dijous, 9 de febrer, fins al 22 de març inclusivament a través de la Seu Electrònica de la pàgina web municipal

L'Ajuntament de Sagunt destinarà 210.000 euros en subvencions per a la Promoció de l'Esport en el present exercici 2023. Com cada any, s'ha publicat esta convocatòria que té per objectiu promoure l'esport mitjançant la realització d'activitats esportives en l'àmbit de la competició federada, desenvolupar projectes esportius que es traduïsquen en l'organització d'esdeveniments d'este caràcter, així com realitzar activitats formatives de caràcter esportiu i projectes que promoguen la integració de col·lectius de la diversitat. El termini de presentació de sol·licituds estarà obert des de demà dijous, 9 de febrer, fins al 22 de març inclusivament a través de la Seu Electrònica de la pàgina web municipal.

La convocatòria d'estes subvencions és en règim de concurrència competitiva i es dividix en quatre línies de subvenció: Línia 1, subprograma 1.1, competició federada d'entitats esportives (140.000 €); Línia 1, subprograma 1.2, competició federada d'esportistes individuals (15.000 €); Línia 2, organització d'esdeveniments esportius (47.000 €); Línia 3, organització d'activitats formatives de caràcter esportiu (4.000 €); Línia 4, realització de projectes que promocionen la integració dels col·lectius de la diversitat a través de l'activitat física i l'esport (4.000 €).

El regidor delegat d'Activitat Física, Salut i Esports, Javier Timón, ha destacat que «com a novetat hem aconseguit traure la convocatòria amb més antelació que el passat exercici, amb la clara intenció que els nostres clubs disposen dels diners amb més antelació i puguen així fer front als seus pagaments. En eixe sentit, continuem avant amb el nostre compromís de suport a l'esport local i per a això el termini de lliurament de sol·licituds s'inicia demà dia 9 i estarà obert fins al pròxim 22 de març».

El nombre de projectes a presentar no podrà excedir de tres per cadascuna de les línies subvencionables, excepte per a la Línia 1, subprograma 1 i 2, per a la qual únicament cap un sol projecte. A més a més, la quantia total màxima de les diferents línies de subvenció podrà incrementar-se en l'import d'aquelles altres que no esgoten, en la concessió, l'assignació establida.

Les persones beneficiàries d'estes subvencions per a la Línia 1 són persones físiques i entitats esportives legalment constituïdes que participen en competició federada i complisquen els requisits esmentats en la base segona de l'Ordenança reguladora de subvencions en concurrència competitiva en matèria de promoció de l'esport. Per a la Línia 2 podran ser beneficiàries les entitats esportives legalment constituïdes que promoguen la pràctica esportiva, siguen considerades d'interés general i complisquen els requisits anteriorment citats. Per a les Línies 3 i 4, podran ser beneficiàries les associacions o entitats sense ànim de lucre legalment constituïdes i inscrites en el registre públic corresponent, que realitzen actuacions i projectes formatius de caràcter esportiu o que promocionen la integració dels col·lectius de la diversitat a través de l'activitat física i l'esport, sempre que estes actuacions, projectes o programes tinguen finalitat esportiva i es realitzen en el municipi de Sagunt i complisquen els requisits establits anteriorment.

El termini de presentació de les sol·licituds és de 20 dies hàbils a partir de l'endemà a la publicació de l'extracte de la convocatòria en el Butlletí Oficial de la Província de València (BOPV), fet que s'ha produït hui 8 de febrer, amb la qual cosa estarà obert des de hui fins al pròxim 22 de març. Les sol·licituds es realitzaran a través dels impresos disponibles en la Seu Electrònica, dins de la secció ‘Subvencions’ de l'Ajuntament de Sagunt.

En el Ple d'octubre de 2018 es va procedir a la modificació de l'Ordenança reguladora de les bases específiques per a la concessió de subvencions en concurrència competitiva en matèria de Promoció de l'Esport. Amb el nou text de l'Ordenança es pretén, entre altres coses, atendre la diversitat de la ciutadania en l'esport, promocionant l'esport per a tots i totes amb la finalitat d'atendre tots els sectors i àmbits socials amb especial atenció als col·lectius necessitats de protecció.