L'Ajuntament de Sagunt ha presentat set al·legacions a la sol·licitud d'ampliar l'explotació de la pedrera Salt del Llop

La Junta de Govern considera que la sol·licitud de Lafarge ha de completar-se, entre altres qüestions, amb informes de compatibilitat amb el Pla General d'Ordenació Urbana o amb Declaració d'Impacte Ambiental

L'Ajuntament de Sagunt ja ha presentat les al·legacions aprovades per la Junta de Govern Local dins del procés d'informació pública de l'expedient de concessió d'ús privatiu del domini públic forestal per a l'ocupació temporal dels terrenys de la muntanya d'utilitat pública nº V131 denominat Bonilles i uns altres. Aquestes muntanyes estan en el terme municipal de Sagunt i són pertanyents a l'Ajuntament de Sagunt. L'expedient té per objecte l'explotació dins de la concessió de la pedrera Salt del Llop de pedra calcària promoguda per Lafarge Cementos SAU.

La Junta de Govern va aprovar en la seua sessió del divendres passat formular set al·legacions que ja han sigut remeses a l'administració autonòmica juntament amb les còpies dels informes municipals en les quals es basen. 

La primera al·legació municipal posa de manifest el que es considera una incoherència en les manifestacions de l'empresa en relació amb els recursos existents en la pedrera Salt del Llop ja que en l'actual sol·licitud indica l'existència de recursos explotables mentre que en diferents documents afirma que els recursos naturals a extraure de la pedrera estan pràcticament esgotats. Com a exemples se citen l'escrit d'ampliació de la pedrera de data 26 de gener de 1988 dirigit a la Conselleria d'Agricultura i Pesca de la Generalitat Valenciana, el butlletí semestral de la fàbrica Lafarge de gener de 2009 o el conveni signat per la citada empresa amb l'Ajuntament de Sagunt el 27 de maig de 2013 en el qual se cita textualment que: “a causa de les necessitats futures de producció i l'esgotament a curt termini dels recursos minerals existents en la zona que ve explotant…” . Per tant, la Junta de Govern entén que aquesta incoherència i les contradiccions referides hauran de justificar-se adequadament i amb caràcter previ a la continuació de l'expedient.

La segona al·legació té a veure amb el compliment de les condicions del contracte adjudicat per la Comissió de Govern de l'Ajuntament de Sagunt el 7 de setembre de 1988, ja que el que ara se sol·licita és l'ocupació d'una muntanya pública per a extraure un volum superior de calcària del que es va atorgar en el contracte de 1988 i que se situa fora del marc contractual. A més es destaca que cal tenir en compte que la data límit d'explotació de la pedrera finalitzarà el 31 de desembre de 2017 i que l'Ajuntament de Sagunt ha complit amb les condicions d'aquest contracte i no està vinculat per les condicions sorgides amb posterioritat. 

La tercera al·legació es basa en la necessitat de Declaració d'Impacte Ambiental, determinada per les modificacions habudes entre el projecte de restauració integral de la pedrera aprovat en 2010 i l'autoritzat en 1987. A més la Junta de Govern posa de manifest la manca en les anàlisis dels impactes acústics, així com en l'avaluació dels danys en els habitatges propers a l'explotació com a conseqüència de les explosions registrades en la pedrera. Aquesta anàlisi detallada i exhaustiva ha de ser amb caràcter previ a la continuació de l'expedient.

 
Instal·lacions de l'empresa Lafarge Cementos SAU en el poligon SEPES
 
La quarta al·legació afirma que ha d'unir-se a l'expedient pel qual es pretén un nou pla d'explotació, una justificació documental que determine la seua adequació al planejament urbanístic vigent, o al menys, una resolució municipal en el sentit que el planejament municipal no s'entén alterat a la vista de les noves circumstàncies i que la nova activitat sol·licitada resulta compatible amb el mateix. També s'afirma que en aquesta declaració caldria tenir especialment en compte les mesures correctores pel que fa a les zones residencials que estan a menys de 500 metres de l'explotació que es pretén.

En la cinquena al·legació, la Junta de Govern afirma que determinades zones de l'àmbit sobre el qual sol·licita la concessió d'ocupació temporal estan fora del perímetre extractiu definit en el PGOU de Sagunt de 1992.

La falta de justificació del termini d'ocupació temporal es considera inadmissible en la sisena al·legació ja que el termini de 25 anys ha d'estar justificat en una anàlisi veraç i concreta de la durada de les diferents etapes tant en la fase d'extracció com en la restauració, incloent els períodes de simultaneïtat, que permeta a l'administració municipal controlar el seu compliment.

Finalment, la Junta de Govern en la setena al·legació destaca la compatibilitat d'aquestes al·legacions amb el conveni subscrit amb l'empresa en 2013, ja que l'eficàcia dels compromisos quedava diferida a l'obtenció de les declaracions, autoritzacions o actes administratius de l'administració pública que tinga atribuïdes les competències en aquesta matèria. I a més, la finalitat última d'aquest conveni era compatibilitzar la protecció del futur Paratge Natural de la Muntanya de Romeu amb l'activitat extractiva de la calcària necessària per a la continuïtat de la fàbrica de ciment de Sagunt, però també traslladar l'obtenció de calcàries per l'empresa Lafarge al paratge denominat El Piñal, com a alternativa a l'explotació de la muntanya Romeu.