L'Ajuntament de Sagunt subvencionarà projectes per al foment d'activitats d'acció social

L'import de la convocatòria és de 95.000 € i es podran presentar les sol·licituds fins al 27 de març

L'Ajuntament de Sagunt ve convocant anualment ajudes per al tercer sector, destinades a entitats locals que desenvolupen programes o activitats d'acció social en el municipi de Sagunt. Entenent-se com a tal, accions dirigides a la realització de programes d'atenció, orientació i integració de col·lectius en situació de risc o d'exclusió social, així com programes orientats a l'atenció de sectors de població amb característiques especials que manquen de recursos i/o servicis en el municipi de Sagunt. El termini per a la presentació de sol·licituds abasta el període entre el 28 de febrer i el 27 de març, tots dos inclosos.

La regidora de Serveis Socials, Nuria Carbó, afirma que amb estes subvencions «volem donar l'oportunitat al fet que totes aquelles associacions que tenen un projecte el puguen desenvolupar, creant un teixit social solidari que abaste a tots els col·lectius».

Dins d'este context s'ha publicat en el BOP de data 27 de febrer de 2024 l'anunci de la convocatòria per a estes subvencions de 2024, la qual s'articula mitjançant convocatòria de subvencions de concurrència competitiva, disposant d'una consignació pressupostària de 95.000 € per al present any. L'import a subvencionar serà d'una quantia fixa que es determinarà en funció del pressupost del projecte acceptat i la valoració obtinguda, la qual oscil·larà entre el 30 % i el 90 % de la subvenció sol·licitada.

Les entitats beneficiàries d'estes subvencions han d'estar inscrites en el registre municipal, tindre seu social i desenvolupar l'activitat per a la qual se sol·licita la subvenció en el municipi de Sagunt i adaptar-se a les mesures de publicitat activa que marca la Llei de Transparència.

Tant les bases que regulen la present convocatòria, com els models dels documents a presentar es poden trobar en la pàgina web de l'Ajuntament de Sagunt, en la secció de subvencions, beques i premis: https://aytosagunto.es/sede/es/subvenciones-becas-y-premios/.