L'Equip de Govern destina 11,54 milions d'euros a inversions en els pressupostos de 2017

Les inversions més importants aniran destinades a patrimoni històric, monumental i industrial, ocupació, eliminació de barreres arquitectòniques i reurbanització


L'Equip de Govern destina 11.543.600 euros a les inversions dels pressupostos de 2017. Després de l'aprovació dels comptes per al pròxim any, prop d'un 24% de la partida anirà destinada a inversions en reurbanització, patrimoni històric, monumental i industrial, ocupació o eliminació de barreres arquitectòniques. 


Els pressupostos del 2017, en matèria d'inversions, compten amb un préstec de 7.000.000 d'euros, 2.862.600 euros de recursos propis, 250.000 euros de quotes urbanístiques, 750.000 euros de l'alienació de solars i 1.700.000 euros de transferències de capital per a finançar-les. Tot açò fa una suma de 12.562.600 euros, ja que de la xifra total existeixen despeses plurianuals. 


En tema urbanístic i de millora d'espais públics, es duran a terme els projectes de Plaza Concòrdia - Passege Marítim (250.000€); Reurbanització C/ Espronceda (250.000€); actuacions complementàries en la Muntanya del Castillo (100.000€); la Senda Blava (330.000€), Sant Cristòfol 2ª fase (50.000€); la Ronda Nord de Port de Sagunt (250.000€); Pla Anual de Repavimentacions (350.000€) i Reurbanitzacions (150.000€). A més, altres projectes com l'Eliminació de barreres arquitectòniques (80.000€); Millora d'accés al polígon industrial “Alt Forn” (50.000€); Altres inversions de reposició en infraestructura (100.000€); Vials no motoritzats connexió carril bici (50.000€). 
Les despeses relacionades amb Quotes d'urbanització de terrenys municipals i Execució de sentències relacionades amb gestió de terrenys i adquisició dels mateixos, 2.000.000€ i 5.700.000€, respectivament. En aquest apartat, també pot incloure's el projecte de Gestió directa de projectes d'urbanitzacions (250.000€). 


En l'àmbit de Patrimoni Industrial es troben els projectes de Cofinançament del Museu Industrial (62.000€), Adequació 1ª planta Gerència (100.000€); Projecte Rehabilitació Gerència (1.000.000€); Adequació planta superior Alt Forn (44.000€); Adequació Límit jardí Museu Industrial (55.000€).


En tema de Patrimoni Monumental i edificis històrics, entre uns altres, es duran a terme els projectes d'Ampliació edifici c/ Sang Vella i Domus Baebia (320.000€); Intervencions arqueològiques c/ Horts (8.000€) i en Solar Quevedo (27.000€); Redacció i Adreça Projectes Casa Berenguers (420.000€); Senyalització turística cultural monumental (100.000€); Fase I-Excavació Arqueològica Domus Baebia (19.000€); Redacció Pla Director de Alqueria Aigua Fresca (150.000€).


Pel que fa a les inversions en esports, el Cofinançament nou Pavelló (363.000€); Inversions en instal·lacions esportives (600.000€); i Inversions en edificis i altres construccions (100.000€).
Els edificis públics també obtenen una partida pressupostària per a la Reparació de l'edifici municipal Almardà (40.000€); Edificis i altres construccions (100.000€); Renovació i millora d'eficiència energètica en dependències municipals (100.00€) i en Centre Cívic i Camí Reial (300.000€); i Construcció del Centre Cívic Moreria (1.000.000€). 


Les inversions relacionades amb el Pla d'ocupació seran de 25.000€ i el projecte Materials Obres Inversió fomente de l'ocupació 45.000€. D'altra banda, el projecte de Cooperació Internacional al Desenvolupament (30.000€), i Transferències de Capital al Consell Agrari (239.000€). 


Aquests són, entre molts més, els projectes que s'han aprovat per al 2017. A més, també es compta amb projectes per a canvi de mobiliari, construcció de nínxols, equips informàtics o maquinària necessària.​