L’equip de govern presenta en públic el seu projecte de pressupostos per a 2017 en el Consell Agrari

És el segon acte públic per a presentar la seua proposta de pressupostos a la ciutadania
Imagen 1Imagen 2
El Consell Agrari va ser el lloc triat per l'equip de govern per a realitzar ahir el segon acte públic de presentació del seu projecte de pressupostos a la ciutadania. Teresa García, com a delegada d'Hisenda, va ser l'encarregada d'exposar les dades abans de passar al torn de preguntes dels ciutadans i ciutadanes.

Pel que fa als ingressos, l'Ajuntament preveu obtenir prop de 73,2 milions d'euros. Dels impostos provindria el 48% d'aquesta quantitat (35.159.000€) provindria dels impostos, i destaca també la sol•licitud d'un préstec de 7 milions d'euros, que suposa el 10% del total
Quant a la despesa, s'ha previst una xifra d'al voltant de 68 milions d'euros. Destaquen els capítols de personal, amb un 32% del total (23.581.700€), i el de despesa corrent en béns i serveis, amb un 37% (26.861.122,09€).
 

Dins de la despesa corrent en béns i serveis, un 43% anirà destinat a la SAG, un 9% a la llum dels edificis municipals, un 5% a activitats culturals i esportives i, el 43% restant a la resta de béns i serveis.

Aquest avantprojecte de pressupostos proposa un augment per a les partides de Participació Ciutadana, amb un total de 294.000€, Transparència i Govern Obert (30.000€), Promoció Econòmica (731.575,94€), Medi ambient (660.000€), Ajudes d'Emergència 1.000.000€) i Inversions (12.000.000€).
 
D'aquesta manera, l'Equip de Govern pretén traure avant uns pressupostos que “garantisquen els serveis bàsics de la gent, gràcies a aquest increment de la majoria de partides vinculades als serveis socials”, com afirmava el regidor i portaveu d'Esquerra Unida, Guillermo Sampedro.
 
Per capítols
Com a resum apuntem les dades del resum per capítols, tant d'ingressos com de despeses:
 
Les partides més importants es destinaran a despeses corrents en béns i serveis (26,7 milions); despeses de personal (23,8 milions d'euros); inversions (11,6 milions); transferències corrents (transferències a Consell Agrari i a associacions; entitats culturals, esportives, etc. 5,3 milions) i a deute públic (4,59 milions).
 
Per a obtenir aqueixos 73,18 milions totals, ha afirmat que l'equip de govern preveu uns ingressos que provenen a grans trets d'impostos directes (32,9 milions); impostos indirectes (2,5 milions); taxes, preus públics i uns altres (11,8 milions); transferències corrents de les administracions públiques (16 milions); ingressos patrimonials (271.437 euros); alienació d'inversions reals; venda d'immobles (750.000 euros); transferències de capital (72.200 euros) i una operació de crèdit de 7 milions.