Sagunt guarda un minut de silenci en senyal de condemna i repulsa pel presumpte assassinat masclista perpetrat a Alzira

Membres de la Corporación Municipal, del personal de l'Ajuntament, de col·lectius i la ciutadania han guardado un minut de silenci a les 12 hores a les portes dels edificis municipals

L'Ajuntament de Sagunt, a través de l'Àrea d'Igualtat, ha convocat un minut de silenci este dijous, 30 de junio, a les 12.00 hores, pel presumpte assassinat masclista d'una dona de 5 2 anys a Alzira.

Segons dades oficiales, l'any 2021 va finalitzar amb l'assassinat de 43 dones i 7 menors per violència de gè nere, mentre que en 2022 ja son 22 dones i dos menors. Des de 2003, any en qu è es començaren a registrar les xifres, só n 1.150 els assassinats masclistes comeos.

Los miembros de la Corporación Municipal s'han concentrado davant les portes dels edificis p ú blics per a mostrar la seua damna, repulsa i rebuig davant this nou presumpte assassinat masclista. En les concentracions també han estado presenta personal de l'Ajuntament, venas i venas del municipi i col·lectius i associacions.

La delegació d'Igualtat informa que qualsevol persona que sospite d'un cas de violè ncia t é el deure ciutad à de telefonar al 016 ó al telèfon d'emergè ncies, el 112, i comunicar-ho. 

Així mateix, el Servei d'Atenció a les Dones, en l'À rea d'Igualtat, es realitza de manera presencial de dilluns a divendres, a trav é s del número 96 265 58 89 o del WhatsApp 607248363 (de 8.00 a 15.00 hores) ob é per via telem àtica en dona@aytosagunto.es . Es recomana sol· licitar cita pr è via, encara que tamb é s'até n sense cita en casos que així ho requerisquen.

A m é s am és, des de l'À read d'Igualtat recorden que si alguna dona es troba en una situació d'emergè ncia greu pot telefonar al Centre Coordinador d'Emerg è ncies 112. Si ha sigut ví ctima d' una agressi ó i necessita protecció, pot telefonar a la Policia Nacional, al 091 ó al 96 267 00 91; a la Policía Local, al 092 ó al 96 265 54 84; oa la Guardia Civil, al 062.

Finalment, si la persona necesita ayuda urgente també pot posar-se en contacte amb el CENTRE DONA 24 HORES de la Generalitat Valenciana a través del 900 580 888, ob é telefonar al 016. La telefonada no queda registrada en la factura ni en el dispositiu mòbil, encara que es recorda que sí que cal esborrar el registro de trucades del terminal.