Compromís, EU i ADN Morvedre aproven el pressupost de 2016 en la Junta de Govern

PP, Iniciativa Porteña, PSOE i Ciutadans havien acordat previament en el ple deixar el punt del pressupost sobre la taula
 
 

L'Equip de Govern de l'Ajuntament de Sagunt, format per Coalició Compromís, Esquerra Unida i ADN Morvedre, ha aprovat inicialment el pressupost municipal de 2016 en una sessió de la Junta de Govern Local que ha tingut lloc aquest matí, després de la sessió plenària en la qual no havia pogut ser aprovat en haver acordat l'Oposició (Partit Popular, Iniciativa Porteña, Partit Socialista i Ciutadans) que es quedara sobre la taula.

La motivació d'aquest acord de l'Oposició, com han explicat i hem publicat ja en la web municipal, és la rapidesa amb la qual, al seu judici, l'Equip de Govern ha tramitat l'expedient del pressupost i que no els ha donat temps a estudiar amb deteniment les partides econòmiques i els documents que acompanyen al mateix. També han criticat el que consideren una falta de participació tant dels grups polítics de l'Oposició com d'associacions, col·lectius i ciutadans/as.

Per contra, l'Equip de Govern ha explicat que l'objectiu era aprovar inicialment el pressupost del pròxim any dins de l'exercici de 2015 per a evitar el bloqueig i diversos problemes relacionats amb la gestió econòmica i la seua fiscalització. A més, han expressat la seua voluntat de negociar i arribar a acords durant el període d'exposició pública del pressupost de tal manera que l'aprovació definitiva del mateix puga acordar-se pel ple de la Corporació.
 
D'aquesta manera, l'Equip de Govern ha aplicat un procediment excepcional establit en la Llei 27/2013 de 27 de desembre de Racionalització i Sostenibilitat Local, que en la disposició addicional setzena estableix que “excepcionalment, quan el Ple de la Corporació Local no aconseguira, en una primera votació, la majoria necessària per a l'adopció d'acords prevista en aquesta Llei, la Junta de Govern Local tindrà competència per a aprovar el pressupost de l'exercici immediat següent, sempre que existisca un pressupost prorrogat”.
 
Una de las votacions del ple de la Corporació 

L'Equip de Govern ha lliurat als mitjans de comunicació un informe de l'interventor municipal en el qual es justifica aquest procediment en entendre que l'acord de deixar sobre la taula el punt del pressupost és una votació que impedeix que s'aconseguisca la majoria necessària per a la seua aprovació. Aquest fet legitima i fa jurídicament vàlid, segons el parer de l'interventor, l'acord d'aprovació del pressupost per part de la Junta de Govern Local, ja que s'ha adoptat dins de l'exercici de 2015 i existeix prèviament un pressupost prorrogat, que en el cas de l'Ajuntament de Sagunt és des de 2010.

Com ja hem informat en diverses ocasions, i pot consultar-se en les notícies de la web municipal, el pressupost ascendeix a un total d'ingressos i de despeses equilibrades de 71,2 milions d'euros.

Aquestes quantitats es divideixen en 24,6 milions de despesa de personal, en 27,1 milions de despesa corrent (béns i serveis), 9,5 milions per al capítol d'inversions reals, 5,1 milions en transferències corrents, 3,5 milions en passius financers (pagament de deute) i 963.250 euros en despeses financeres, a més d'altres partides.

L'Ajuntament de Sagunt preveu ingressar 33,5 milions en impostos directes, 2,8 milions en impostos indirectes, 12,7 milions per cobrament de taxes, preus públics i altres ingressos, 14,9 milions per transferències corrents de l'Estat i d'altres administracions.