El Gabinet de Comunicació de l'Ajuntament de Sagunt emetrà demà el Ple ordinari en directe

Els interessats el podran veure a partir de les 17 hores en la pàgina web de l'Ajuntament de Sagunt, Facebook, Twitter, en una plataforma de streaming i en les pàgines web d'alguns mitjans de comunicació locals
Imagen 1
El Gabinet de Comunicació de l'Ajuntament de Sagunt emetrà en directe el Ple ordinari demà dia 28. Els interessats el podran veure a partir de les 17 hores en la pàgina web de l'Ajuntament de Sagunt; en les xarxes socials del Gabinet de Comunicació, concretament, en Facebook i Twitter; en una plataforma de streaming i en les pàgines web d'alguns mitjans de comunicació locals. Posteriorment, l'enllaç del vídeo es publicarà en les xarxes socials del Gabinet de Comunicació perquè els interessats el puguen descarregar i veure. 
 
L'enllaç és el següent:
 
Cal destacar que els punts que es tractaran en l'ordre del dia són:
 
1. SECRETARIA GENERAL: Aprovació, si escau, actes sessions anteriors: 28.maig 2016 i 31.maig.2016.
 
2. SECRETARIA GENERAL: Exp. 40/16-V. Ratificació resolució delegació secretaria Consell Sectorial de la Infància de la Ciutat de Sagunt en tècnic Joventut Sr. M.A.M.L.
 
3. SERVEIS SOCIALS: Dictamen integració en Consell Benestar Social de l’Associació de Dany Cerebral Adquirit de Camp de Morvedre ADACAM.
 
4. URBANISME: Exp. 10/2016 PL. Dictamen modificació puntual del Pla General d’Ordenació Urbana de Sagunt referent unitat d’execució en sòl urbà entre carrers Illa de Còrsega i Illa Menorca. Tràmit de l’art. 50.3 de la LOTUP i d’obertura de període de consultes.
 
5. URBANISME: Exp. 4/2016 PL. Dictamen modificació puntual de l’art. 153 de les normes urbanístiques del Pla General d’Ordenació Urbana de Sagunt, parc Industrial de Sagunt. Tràmit del’art. 50.3 de la LOTUP i d’obertura de període de consultes.
 
6. JOVENTUT: Aprovació inicial del Pla de la Infància 2016-2020.
 
7. CONTRACTACIÓ: Exp. 20/16. Dictamen aprovació plecs de clàusules administratives particulars i prescripcions tècniques, a regir en el procediment obert per a l’adjudicació del contracte de subministrament “arrendament de tres vehicles per al Departament de Manteniment”.
 
8. INTERVENCIÓ: Dictamen adjudicació operació substitució operació.
 
9. INTERVENCIÓ: Exp. 02/2016. Dictamen reconeixement obligacions exercicis anteriors.
 
10. SECRETARIA GENERAL: Exp. 52/16-M. Proposició Declaració Institucional de
l’Ajuntament de Sagunt per a adhesió a l’Aliança de Ciutats i objectius de Desenvolupament Sostenible.
 
11. SECRETARIA GENERAL: Exp. 53/16-M. Proposició PP sobre Consell de la Infància.
 
12. SECRETARIA GENERAL: Exp. 54/16-M. Proposició EUPV, municipi lliure de prostitució.
 
13. SECRETARIA GENERAL: Exp. 55/16-M. Proposició IP, conveni construcció IES núm. 5.
 
14. SECRETARIA GENERAL: Exp. 56/16-M. Proposició ADN Morvedre per a afavorir el llenguatge inclusiu o no sexista davant d’institucions i organismes municipals.
 
SEGONA PART: CONTROL I FISCALITZACIÓ DE L’ACCIÓ DE GOVERN LOCAL
 
15. SECRETARIA GENERAL: Exp. 73/16-C. Donar compte Delegació Especial Assumpte Determinat “regularització d’autoritzacions per a l’ús comú especial a la via pública”.
 
16. SECRETARIA GENERAL: Donar compte resolucions de l’Alcaldia, resolucions regidor- delegat d’Administració Local i Transparència, resolucions regidora-delegada de Benestar Social, resolucions regidora-delegada Política Territorial i Sostenibilitat, resolucions regidor-delegat d’Economia i Hisenda, resolucions regidora-delegada de Cultura i resolucions regidor-delegat d’Oci i Temps Lliure.