El Gabinet de Comunicació de l'Ajuntament de Sagunt emetrà el Ple ordinari en directe

Els interessats el podran veure a partir de les 17 hores en la pàgina web de l'Ajuntament de Sagunt, Facebook, Twitter i en les pàgines web d'alguns mitjans de comunicació locals
El Gabinet de Comunicació de l'Ajuntament de Sagunt emetrà en directe el Ple ordinari hui dia 27 de setembre. Els interessats el podran veure a partir de les 17 hores en la pàgina web de l'Ajuntament de Sagunt; en les xarxes socials del Gabinet de Comunicació, concretament, en Facebook i Twitter; en una plataforma de streaming i en les pàgines web d'alguns mitjans de comunicació locals. Posteriorment, l'enllaç del vídeo es publicarà en les xarxes socials del Gabinet de Comunicació perquè els interessats el puguen descarregar i veure. 
 
L'enllaç és el següent:
 
http://core.enetres.net/CoreV1/Share/D4CBF6C412E946168F7BDB97B93939090225
 
Cal destacar que els punts que es tractaran en l'ordre del dia són:
 
 PART PRIMERA: PART RESOLUTÒRIA
1. SECRETARIA GENERAL: Aprovació, si escau, acta sessió anterior: 6.setembre.2016.
2. PERSONAL: Autorització compatibilitat professor universitari associat: J.L.N.H.
3. PERSONAL: Reglament Segona Activitat Policia Local.
4. ENSENYAMENT: Dictamen modificació Ordenança concessió beques Conservatori Professional Joaquín Rodrigo.
5. CULTURA POPULAR: Dictamen modificació Ordenança de bases concessió premis “Falles de Sagunt”.
6. JOVENTUT: Exp. 28/2016. Dictamen aprovació incorporació nous membres en Consorci “Xarxa Joves.net”.
7. MEDI AMBIENT: Dictamen Ordenança de Residus, obertura d’informació pública.
8. URBANISME: Exp. 5/2016 PL. Dictamen obertura del període d’informació pública de la modificació puntual del paràmetre de parcel·la mínima del Pla Parcial del sector Camí la Mar 1.
9. URBANISME: Exp. 1/2001 PL. Dictamen aprovació definitiva de les modificacions puntuals del Pla Parcial del sector SUP 2-EST.
10. URBANISME: Exp. 16/2016 PL. Dictamen Pla d’Acció Territorial Metropolità de València (PATEVAL). Indicació de criteris i suggeriments de l’Ajuntament de Sagunt. Referència autonòmica: 060/2016-EAE.
11. URBANISME: Exp. 6/2016 PL. Dictamen obertura del període d’informació pública de la modificació puntual del Pla General d’Ordenació Urbana de Sagunt referent al SGES 30.
12. URBANISME: Exp. 7/2016 PL. Dictamen aprovació definitiva de la inclusió d’un apartat 12 en l’art. 16.5 de l’Ordenança Municipal General per a l’Agilització de la Instal·lació d’Activitats i Execució d’Obres, referent a la documentació tècnica complementària al projecte tècnic en cas d’edificacions de nova planta.
13. SECRETARIA GENERAL: Exp. 61/16-M. Proposició PP, IP i C’s, espai Gerència i oficines AHM.
14. SECRETARIA GENERAL: Exp. 62/16-M. Proposició PP sobre transport passatgers.
15. SECRETARIA GENERAL: Exp. 63/16-M. Proposició EUPV, condemna de la situació a Síria.
16. SECRETARIA GENERAL: Exp. 64/16-M. Proposició IP i C’s per a creació centre CRIS a Sagunt.
17. SECRETARIA GENERAL: Exp. 65/16-M. Proposició C’s, accessibilitat auditiva en espais públics.
SEGONA PART: CONTROL I FISCALITZACIÓ DE L’ACCIÓ DE GOVERN LOCAL
18. SECRETARIA GENERAL: Donar compte resolucions de l’Alcaldia, resolucions regidor-delegat d’Administració Local i Transparència, resolucions regidora-delegada de Benestar Social, resolucions regidora-delegada de Política Territorial i Sostenibilitat, resolucions regidor-delegat d’Economia i Hisenda, resolucions regidora-delegada de Cultura i resolucions regidor-delegat d’Oci i Temps Lliure.