El Gabinet de Comunicació de l'Ajuntament de Sagunt emetrà hui el Ple Ordinari en directe

Els interessats podran veure-ho a partir de les 17 hores a la pàgina web de l'Ajuntament de Sagunt, Facebook, Twitter, en una plataforma de streaming i a les pàgines web d'alguns mitjans de comunicació locals

El Gabinet de Comunicació de l'Ajuntament de Sagunt emetrà en directe el Ple ordinari de avui, 31 de gener. Els interessats podran veure-ho a partir de les 17 hores a la pàgina web de l'Ajuntament de Sagunt (www.sagunto.es); a les xarxes socials del Gabinet de Comunicació, concretament, en Facebook i Twitter; en una plataforma de streaming i en les pàgines web d'alguns mitjans de comunicació locals. Posteriorment, l'enllaç del vídeo es publicarà a les xarxes socials del Gabinet de Comunicació perquè els interessats puguen descarregar-ho i veure-ho. 


L'enllaç directe a l'emissió és:

http://shares.enetres.net/live.php?source=CoreV1&v=D4CBF6C412E946168F7BDB97B93939090235


S’adjunta ordre del dia:

  PRIMERA PART: PART RESOLUTÒRIA

1. AGERMANAMENT: Dictamen protocol d’amistat entre els municipis de Sagunt i Ojos Negros.

2. ESPORTS: Dictamen aprovació del conveni entre la Federació de Futbol de la Comunitat Valenciana i l’Ajuntament de Sagunt per al finançament d’obres de millora al camp de futbol municipal “Francisco Rafael Borrás” i ús compartit de les instal·lacions.

3. ESPORTS: Modificació de l’ordenança reguladora de subvencions en règim de concurrència competitiva en matèria d’esports.

4. URBANISME: Exp. 15/2016 PL. Dictamen Estudi de Detall i Pla director de l’Àrea de la Gerència d’AHM al Port de Sagunt. Tràmit de l’art. 50.3 de la LOTUP i d’obertura de període de consultes.

5. MOBILITAT URBANA: Exp. Dictamen Ordenança de taules i cadires. Obertura de període d’informació pública.

6. SECRETARIA GENERAL: Exp. 02/17-M. Declaració institucional declaració falles com a Bé Immaterial de Rellevància Local.

7. SECRETARIA GENERAL: Exp. 03/17-M. Proposició Compromís per a eliminació límit de reposició d’efectius en funció pública.

8. SECRETARIA GENERAL: Exp. 04/17-M. Proposició Compromís, adhesió a Carta de Jaén.

9. SECRETARIA GENERAL: Exp. 05/17-M. Proposició Compromís, compensació de danys en sector citrícola com a conseqüència de pluges.

10. SECRETARIA GENERAL: Exp. 06/17-M. Proposició PP sobre ajudes al sector agrari.

11. SECRETARIA GENERAL: Exp. 07/17-M. Proposició PP, pròrroga Pla Inundacions.

12. SECRETARIA GENERAL: Exp. 08/17-M. Proposició PP sobre mesures d’intermediació clàusula sòl.

13. SECRETARIA GENERAL: Exp. 09/17-M. Proposició EUPV per a manteniment del Servei INFODONA.

14. SECRETARIA GENERAL: Exp. 10/17-M. Proposició EUPV sobre barrera electoral.

15. SECRETARIA GENERAL: Exp. 11/17-M. Proposició IP, pagament deute Generalitat Valenciana.

16. SECRETARIA GENERAL: Exp. 12/17-M. Proposició C’S per a estudi tècnic jurídic sobre taxa gasística (ocupació domini públic).


SEGONA PART: CONTROL I FISCALITZACIÓ DE L’ACCIÓ DE GOVERN LOCAL


17. SECRETARIA GENERAL: Exp. 5/17-C. Donar compte noves delegacions genèriques i especials.

18. SECRETARIA GENERAL: Exp. 6/17-C. Donar compte noves delegacions capacitat de dictar actes administratius que afecten tercers.

19. SECRETARIA GENERAL: Exp. 7/17-C. Donar compte modificació delegació Presidència diverses comissions informatives.

20. SECRETARIA GENERAL: Exp. 8/17-C. Donar compte modificació delegació Presidència determinats consells sectorials.

21. SECRETARIA GENERAL: Exp. 9/17-C. Donar compte canvi adscripció regidors i regidores del Grup Polític EUPV en comissions informatives.

22. SECRETARIA GENERAL: Donar compte resolucions de l’Alcaldia, resolucions regidor-delegat d’Administració Local i Transparència, resolucions regidora-delegada de Benestar Social, resolucions regidor-delegat Política Territorial i Sostenibilitat, resolucions regidora-delegada d’Economia i Hisenda, resolucions regidor-delegat de Cultura i resolucions regidor-delegat d’Oci i Temps Lliure.