El Ple aprova destinar 2,4 milions d'euros a un nou pla d'ocupació

El consistori destinarà el pressupost a treballs com l'adequació de voreres, asfaltat de carreteres i obres en poliesportius i carrils bici entre d’altres, incloent ambientals


El Ple ha aprovat destinar 2,4 milions d'euros a un nou pla d'ocupació. Esta partida es finançarà amb part del superàvit resultant del pressupost de l'any passat i un romanent del Consell Agrari.

L'import corresponent a l'Ajuntament prové del superàvit de l'exercici anterior, que ascendeix a 2.949.401 euros, dels quals es descompten 292.515 euros de despeses l'aprovació de les quals no va ser possible en l'exercici de 2016; 15.612 euros d'operacions pendents d'aplicar al pressupost i que corresponen a exercicis anteriors; 57.633 euros per atendre el pagament de despeses processals, i 214.000 euros per atendre altres despeses corrents de diversos departaments municipals.

La proposta fou presentada pel delegat d’Hisenda, Pepe Gil, i va ser aprovada amb els vots a favor dels partits de l'Equip de Govern (Compromís, Esquerra Unida, ADN Morvedre i PSPV-PSOE) i el vot en contra de Partit Popular, Iniciativa Porteña i Ciudadanos. La principal novetat del pla previst és que les contractacions passaran a ser de sis mesos en lloc de tres, amb l'objectiu de facilitar als beneficiaris l'accés a més ajudes del SEPE.
 
 
 
Un momento del Pleno.
 
Les actuacions previstes per al pla d'ocupació, encara per detallar totalment, inclouen destinar 185.000 euros a adequació de voreres; 90.000 euros a carrils bici; 90.000 euros a obres d'ampliació del poliesportiu José Veral; 85.000 euros a inversions d'il·luminació en els accessos als camps de futbol de Xulla; 80.000 euros per a obres d'asfaltat i enllumenat públic en l'avinguda Carmen Martín fins a l'avinguda Albert Einstein; 50.000 euros per a elaboració de projectes diversos i direcció d'obres; 40.000 euros per a la reparació del dipòsit d'aigua del Barri Churruca, i 20.000 euros per a la direcció de les obres d'ampliació de l'edifici del carrer Sang Vella i la Domus Baebia.

A més, s'encomanen a la Societat Anònima de Gestió de l'Ajuntament de Sagunt (SAG) actuacions en zones urbanes per import d'1.013.000 euros, que inclouen manteniment de jardins per 236.000 euros; serveis de neteja urbana per 130.000 euros i manteniment de col·legis per 647.000 euros. També es destinaran 716.639 euros a actuacions mediambientals com la neteja del vessant del castell, neteja i adequació del llit del riu, faixes antiincendis i neteja de barrancs i zones forestals.

El Ple va aprovar en el primer punt de la proposta la resolució de la discrepància de la qual va informar l'interventor en el seu informe. En eixe document es va efectuar una nota d'objecció a la utilització del superàvit per a despeses generals, ja que entenia que l'acord plenari era contrari a l'article 28 de la Llei 19/2013 de 9 de desembre de transparència, accés a la informació pública i bon govern. Esta normativa obliga a les administracions públiques a destinar el seu superàvit a reduir el nivell d'endeutament net, a excepció d'una regla especial que permetia destinar fons a inversions financerament sostenibles.

No obstant açò, l'interventor va assenyalar que esta regla especial no era aplicable en el moment de l'aprovació de l'expedient de modificació de crèdits, ja que encara no s'havien aprovat els pressupostos generals de l'Estat de 2017. Finalment, va aclarir que competeix al Ple la resolució d’esta discrepància, que és el que finalment va succeir.