El Ple aprova la modificació de les ordenances que regulen les subvencions per a activitats educatives i promoció de l'esport

Tots els grups polítics van aprovar també per unanimitat la normativa reguladora de l'esport en edat escolar
Imagen 1
 
El Ple de l'Ajuntament de Sagunt ha aprovat inicialment la modificació de les ordenances reguladores de les bases per a la concessió de subvencions per a activitats complementàries d'educació, promoció de l'esport en edat escolar i promoció de l'esport. A més, tots els grups polítics, Compromís, Partit Popular, Esquerra Unida, Iniciativa Porteña, ADN Morvedre, PSPV-PSOE i Ciutadans, van aprovar per unanimitat la normativa reguladora de l'esport en edat escolar. 
 
Les ordenances s'han modificat per a adaptar-les a les noves directrius marcades per la Llei 15/2014 de racionalització del sector públic i la Llei 19/2013 de transparència, accés a la informació pública i bon govern. Ambdues normes pretenen el compliment dels principis de publicitat, transparència i major eficàcia en l'assignació dels recursos públics, principis que són d'obligada aplicació per a les Administracions Públiques, en general, i l'Ajuntament de Sagunt, en particular.
 
Una vegada aprovada inicialment la modificació de les ordenances, se sotmetran a tràmit d'informació pública mitjançant la seua publicació en el Butlletí Oficial de la Província de València i audiència als interessats per termini de trenta dies per a presentació de reclamacions i suggeriments. Posteriorment, les ordenances s'elevaran de nou al Ple, juntament amb les reclamacions i suggeriments que pogueren presentar-se, per a la seua resolució i aprovació definitiva, que es farà efectiva en cas que no es presenten reclamacions o propostes. Així doncs, l'entrada en vigor tindrà lloc una vegada s'haja publicat completament el seu text i haja transcorregut el termini previst. 
 
El contingut de les ordenances podrà consultar-se íntegrament en la pàgina web de l'Ajuntament de Sagunt.