Ix a licitació la gestió del servei d'estacionament limitat en la via pública de Sagunt (ORA)

El termini per a la presentació d'ofertes acaba dins de 15 dies naturals des d'avui
 


El DOCV ha publicat la licitació de l'Ajuntament de Sagunt de gestió del servei públic de control de l'estacionament limitat de vehicles en la via pública (ORA) mitjançant aparells expenedors de tiquets en la ciutat de Sagunt.
 
Es tracta de la gestió de servei públic d’estacionament limitat i controlat en la via pública denominat ORA incloent l’aportació, instal·lació, funcionament, manteniment i reparació dels expenedors de tiquets i la resta d’elements auxiliars necessaris, contractació i pagament del personal, execució i manteniment de la senyalització horitzontal i vertical necessària, gestió de cobraments de taxes i anul·lació de denúncies i col·laboració en la gestió de denúncies formulades per infraccions d’estacionaments en les zones regulades.
 
S'estableix com a tipus de licitació a la baixa el 70% de la recaptació íntegra (sent el pressupost aproximat de 431.716,14 €) de conformitat amb l’establert en la clàusula 5 del plec de clàusules administratives.
 
La data límit de presentació d'ofertes és de 15 dies naturals a partir d'avui. Es podran presentar en el Registre General de l'Ajuntament SAIC (Servei d'Atenció i Informació al Ciutadà) en horari d'atenció al públic.
 
Quan les proposicions es presenten per correu el licitador haurà de justificar la data d'imposició de l'enviament en l'oficina de Correus i comunicar o anunciar a l'òrgan de contractació la remissió de l'oferta mitjançant fax o telegrama en el mateix dia en què efectue la imposició de l'enviament.