L'Ajuntament de Sagunt destinarà els 3’24 milions de superàvit de 2014 a l'III pla de ocupació

L'endeutament municipal es va situar en el 51’72 %, un percentatge que està molt per sota del màxim legal del 110%
  
La liquidació definitiva de l'exercici econòmic de 2014 finalment ha donat com resultat un superàvit de 3’24 milions, que es destinaran a finançar les accions de l'III Pla Mixt d'Ocupació que engegarà l'Ajuntament de Sagunt enguany per a ajudar a les famílies més necessitades i als emprenedors, tal com ha confirmat la regidor delegada d'Hisenda, Tania Ortíz.

Els ingressos totals van aconseguir els 55’74 milions mentre que les despeses es van quedar en els 47’69 milions, de tal manera que l'estalvi brut ha sigut de 8’1 milions. Una vegada descomptada la quantitat destinada a l'anualitat dels préstecs, 3’6 milions, el resultat ha sigut de 4’4 milions d'estalvi net.

L'endeutament municipal es va situar en el 51’72 %, un percentatge que està molt per sota del màxim legal del 110 % i per sota de l'endeutament de l'any 2010 que era del 56 %. En 2011 va ser del 54 % , en 2012 del 51 % i en 2013 del 55’42 %.

L'alcalde de l'Ajuntament de Sagunt, Sergio Muniesa ha realitzat un balanç de la situació econòmica municipal destacant el compliment dels compromisos programàtics de l'Equip de Govern i indicant que ja des del primer any d'aquesta legislatura es va aconseguir reduir el dèficit en tres milions malgrat la disminució d'ingressos en 10 milions pels efectes de la crisi, una tendència que es va aconseguir invertir “el que ha suposat que en els tres anys següents hàgem aconseguit quinze milions d'euros de recursos propis per a poder dedicar-los a la gent que més ho ha necessitat i a les necessitats que crèiem tenia la nostra ciutat”, va afirmar Muniesa. També ha explicat que l'Ajuntament de Sagunt ni la seua Societat Anònima de Gestió han de res a ningú ja que compleixen les seues obligacions amb altres administracions i paguen als seus proveïdors en un temps rècord i sense fer ús de pòlisses de crèdit com era habitual en uns altres temps. Igualment ha destacat que açò s'ha aconseguit al mateix temps que s'ha reduït el tipus de l'IBI, s'han eliminat les taxes d'urbanisme i activitats per a les noves empreses i s'ha bonificat el ICIO per creació d'ocupació, a més d'altres iniciatives.

La previsió del pla d'ajust respecte als ingressos de dubtós cobrament, és a dir, els drets d'ingrés de més de 2 anys no cobrats, s'ha vist millorada ja que és de 7’7 milions i aquest últim any ha descendit als 7’08 milions. Cal recordar que l'any 2010 aquesta quantitat ascendia als 8 milions. Una altra dada, destacat per la delegada, és que l'Ajuntament de Sagunt ha reduït 12’8 dies el termini de pagament als seus proveïdors en el tercer trimestre de 2014 respecte al màxim legal que és de 30 dies i de 8’46 dies en l'últim trimestre de l'any passat.

D'altra banda, s'ha reduït l'import del finançament afectat, que té a veure amb les quantitats que estan compromeses per a la realització de projectes i obres concrets en l'exercici i que per diferents circumstàncies passen a l'exercici següent. En 2014 aqueix finançament afectat va ser de 2’72 milions, bastant inferior a la de 2013, que va anar de 4’64 milions, i molt inferior a la de 2011 (9’3 milions) i de 2010 (15’89 milions). Aquesta xifra és important perquè influeix sobre el resultat final a l'hora de calcular si existeix dèficit o superàvit. D'aquesta forma, al romanent brut (12’98 milions) se li resta el dubtós cobrament (7’01 milions) i el finançament afectat (2’72 milions) i s'obté un superàvit en 2014 de 3’24 milions. 

Encara que aquesta quantitat ha descendit respecte a l'obtinguda en 2013, que era de 6’6 milions, es contínua en la tendència d'obtenció de superàvits i se segueix superant la previsió del pla d'ajust que fixava l'any 2022 l'objectiu de dèficit zero. 

Com ha explicat la delegada: “Ja es va anunciar quan s'iniciava l'exercici de 2014 que s'anava a incrementar la despesa corrent lloc que s'anaven a destinar les partides que feren mancada a nivell de serveis socials i de promoció de l'ocupació. Llavors en aqueixes partides ja es va fer una previsió per part del departament de Serveis Socials que s'ha pogut veure complida sempre perquè estem en una situació econòmica i financera sanejada que ens permet adaptar-nos a les necessitats socials i donar una resposta adequada. En relació a l'ocupació també hi ha hagut un augment de despesa pel mateix, perquè seguim apostant per tot allò que siga un benefici per als nostres veïns”.

Tania Ortíz ha anunciat que és intenció de l'Equip de Govern presentar una proposta de pressupost a la resta de grups polítics, així com iniciar les converses sobre l'III Pla d'Ocupació, tenint en compte que es mantenen els mateixos criteris de no gastar més del que s'ingressa, especial atenció als serveis socials, a ocupació i formació i inversions, el pressupost de les quals serà decidit en un 25% a través de procediments participatius.