L'Ajuntament de Sagunt disposarà del Consell Assessor de Festes

Després de ser aprovats per unanimitat els estatuts del consell en el Ple, les seues principals funcions seran assessorar sobre el programa de festes, realitzar un seguiment i control de les activitats i redactar normes de règim intern
Imagen 1
L'Ajuntament de Sagunt disposarà del Consell Assessor de Festes. L'Ajuntament vol crear un consell que servisca d'articulació i canalització dels assumptes relacionats amb les festes de la localitat, establint així un procés obert i participatiu de la ciutadania. La proposta la va presentar la regidora de Festes i Cultura Popular, Remei Torrent.

 

El terme de Sagunt compta amb una varietat i quantitat de festes. Açò ha portat a la ciutadania a preocupar-se pel manteniment, desenvolupament, promoció i explotació d'estes celebracions. Per açò, s'ha constatat un increment en la proliferació de múltiples associacions en l'àmbit de les festes que fa necessària l'articulació d'este ampli teixit social en l'organització municipal, amb la finalitat de canalitzar la seua participació en els assumptes d'interés festiu, a través de la creació del Consell Assessor de Festes vinculat a l'àrea de Festes i Cultura Popular de l'Ajuntament de Sagunt.

 

El Consell Assessor de Festes té les funcions d'assessorar l'Ajuntament en l'elaboració del programa de festes; col·laborar en l'execució d'actes organitzats per l'Ajuntament; seguiment i control de les activitats programades de cada exercici; redacció de normes de règim intern; creació de comissions de treball. L'àmbit d'actuació queda restringit al terme municipal de Sagunt. Una vegada el consell elabore plans, informes i propostes, estos seran avaluats per al seu enriquiment i treballats de forma transversal per Patrimoni, Cultura, Medi Ambient, Mobilitat…

 

El reglament té com a objecte la creació, constitució i regulació del Consell Assessor de Festes de l'Ajuntament de Sagunt, com a òrgan de participació sectorial, de caràcter consultiu i assessor, per a tots els assumptes que es considere necessari sotmetre a participació, promoció, atenció, manteniment i explotació.

 

El president del Consell serà l'alcalde o la regidora en qui delegue. La regidora de Festes tindrà el càrrec de vicepresidenta. En cas que la regidora siga la presidenta, el càrrec de vicepresident recaurà en el regidor de Cultura. Més dos persones representants de les Associacions del municipi, una titular i una altra suplent, que no pertanguen a la corporació. En un termini màxim de 15 dies es convocarà la sessió constitutiva del consell. La periodicitat de les reunions del consell serà trimestral.