L’Ajuntament demana a Conselleria que es pronuncie sobre la legalitat de la situació de Lafarge en Romeu abans de votar en el Ple la seua continuació

“La voluntat de l'Ajuntament que continuen dins del perímetre actual, està clara, però cal resoldre els dubtes de legalitat perquè aqueix acord vinga confirmat per les garanties jurídiques que corresponguen”, assenyala Teresa García
 
 
L'Ajuntament de Sagunt considera que Conselleria ha de manifestar-se sobre les il·legalitats que podria haver comés Lafarge saltant-se les concessions que l'empresa tenia quant a perímetre i profunditat per a realitzar la seua activitat abans de portar al ple la continuació o no de la pedrera. Aquesta és la contestació que la Junta de Govern Local ha aprovat manar a Conselleria com a resposta a un informe que va enviar l'instructor durant el període de suspensió del procediment d'ocupació de muntanya pública sol·licitada per Lafarge.
 
En representació de l'Equip de Govern, la regidora delegada de Presidència i Medi ambient, Teresa García, ha assenyalat que “Conselleria ha de treballar de manera més àgil i resoldre aquest tema en el mínim temps possible, sense eludir les qüestions legals que es plantegen, per a poder elevar un pronunciament plenari amb plena viabilitat jurídica, perquè en cas que hi haja alguna discrepància de plantejament puga portar-se al Consell i resoldre's abans que acabe la concessió actual al final del 2017”.
 
 
 
Segons explica, tant l'alcalde com l'Equip de Govern ja han traslladat a Conselleria el compromís de sol·licitar-li a la Generalitat la major celeritat possible a resoldre aquestes qüestions prèvies per a poder portar al ple la proposta motivada de plec de condicions tècnic-econòmiques de l'ocupació de muntanya pública i aclareix que la finalitat és que es tramite com més prompte millor, però per a açò és necessari que la conselleria trasllade els seus informes en els llits corresponents.
 
La Junta de Govern ha aprovat manifestar l'oposició municipal als termes de l'informe del 7 de febrer de 2017 de l'instructor autonòmic fins que no siguen resoltes expressament i aclarides les qüestions prèvies de legalitat plantejades per l'Ajuntament de Sagunt en les seues al·legacions i en els informes jurídics i tècnics que s'adjuntaven a les mateixes en l'expedient autonòmic. L'Equip de Govern també indica que són necessàries els aclariments previs sobre legalitat que es plantegen per a elevar al ple aquest expedient.
 
També indica que sense aquest aclariment previ sobre la legalitat no és possible elevar al ple municipal cap tipus de proposta sobre la conformitat o disconformitat amb l'ocupació de la muntanya pública sol·licitada per Lafarge.
 

En paraules de Teresa García, delegada de Presidència, “l'ajuntament està treballant per a resoldre els dubtes de legalitat que hi ha plantejades referent al contingut d'un expedient que té moltes probabilitats de ser judicialitzat, és per açò, que per a poder pronunciar-se favorablement els llits administratius i jurídics han d'estar clars. Per tant, fins que no es resolguen els dubtes de legalitat, i sense els corresponents informes jurídics de secretària general, no podem portar al Ple els plecs i el vistiplau, o no, de l'Ajuntament”.

Amb açò l'Ajuntament també pretén que Conselleria aclarisca qui té la competència referent a les concessions demanials, ja que l'autonomia “no pot mirar cap a un altre costat respecte als dubtes que nosaltres li estem plantejant”, afirma García. D'aquesta manera, explicava la regidora, o bé Conselleria contempla les possibles il·legalitats que fan referència al fet que Lafarge s'ha saltat les concessions de perímetre i profunditat, o bé “ens faculta a nosaltres per a poder resoldre aqueixa problemàtica”. I en aquest punt, García ha volgut recordar que “la voluntat de l'Ajuntament que continuen dins del perímetre actual, extraient cap avall, està clara, ja es va adoptar per unanimitat un acord polític en aqueix sentit. Però ara és necessari que aqueix acord vinga confirmat amb les garanties jurídiques que corresponguen”.