L'Equip de Govern de Compromís i ADN Morvedre presenta els principis programàtics del seu acord

La regidora Teresa Garcia, de Compromís, ha sigut l'encarregada d'explicar els principis programàtics de l'Equip de Govern i ha destacat que es basaran en la participació i transparència
 Els regidors de l'Equip de Govern este matí
 
L'Equip de Govern de l'Ajuntament de Sagunt, format per Compromís i ADN Morvedre, ha fet públics hui els principis programàtics del seu acord durant la roda de premsa de presentació de la nova distribució de les àrees del consistori i les delegacions. 
 
La delegada Teresa Garcia, de Compromís, ha sigut l'encarregada d'explicar els principis programàtics de l'Equip de Govern i ha destacat que es basaran en la participació i transparència i que la finalitat és millorar la comunicació entre les persones i la institució. Garcia ha assenyalat la bona coordinació de tots els grups i ha indicat que l'enteniment i la confiança són molt grans. “Tenim uns principis compartits i ha sigut senzill arribar a un acord”, ha afirmat Teresa Garcia. 
 
Els principis programàtics són els següents:

 

 1. Rescatem Persones. Tota persona ha de tindre cobertes les necessitats vitals bàsiques:

   

  - Garantir el dret a la nutrició de tota la ciutadania. En especial combatre la malnutrició infantil.

   

  - Sagunt deu constituir-se com una ciutat lliure de desnonaments.

   

  - Garantir el dret a la llum, aigua i gas, per què totes les famílies puguen cobrir les necessitats bàsiques, assegurant que els impagaments de serveis bàsics de les famílies en situació d’emergència social no comporte la retirada del servei.

   

  - Es posaran en marxa tots els mecanismes al nostre abast per a generar ocupació digna, estable i satisfactòria.

   

  - Aplicar polítiques d'igualtat en matèria d'integració social, accessibilitat, gènere i immigració.

   

  - Per a garantir estos drets és realitzarà una auditoria social on s'estudien les possibilitats d'optimització i eficàcia dels serveis municipals i de les organitzacions del tercer sector i l’economia social.

   

 2. Transparència:

   

  - Es realitzarà una auditoria general sobre la activitat econòmica duta a terme per l'ajuntament, per un costat s'auditarà el deute municipal i els processos de privatització i externalització dels serveis públics i les concessions municipals.

   

  - S'habilitaran mecanismes de fiscalització pública per a controlar l'activitat de l'ajuntament, el seu planter, càrrecs polítics i de confiança. Tots els contractes de l'administració tindran un caràcter públic i podran ser consultats i revisats per la ciutadania.

   

  - S’elaborarà d'un codi ètic que firmarà cada un dels regidors i regidores.

   

  -Principi d'eficiència: racionalització de l'estructura municipal i dels serveis que presta.

   

 3. Participació ciutadania / innovació democràtica:

   

  - Es garantirà la participació de la ciutadania de Sagunt en las decisions polítiques i pressupostàries, creant àrees de participació dins de cada regidoria. Aquestes àrees funcionaran com a espais cooperatius de decisió en pro del be comú i serviran per a articular mecanismes de participació habilitant la informació sobre el funcionament de la despesa pública, recollint el diagnòstic de les necessitats de la ciutadania, la deliberació i la proposició de projectes.

   

  - En aquestes àrees podran participar des dels representants de la societat civil, les associacions i la ciutadania en general.

   

 4. Dret a la ciutat :

   

  - La ciutat haurà de ser un espai urbà per a la ciutadania, sostenible i accessible per a totes i tots. Volem la nostra ciutat viva, habitable i verda.

   

  - Gestió de la ciutat per districtes i barris elaborant un model que no genere desigualtats entre nuclis, que respecte la diversitat i que facilite la proximitat dels serveis.

   

 5. Per un nou model productiu:

   

  - Apostem per la revitalització de la nostra economia i la reindustrialització de la nostra comarca. Per la recuperació de l'agricultura, per impulsar un turisme sostenible i de qualitat, i per un model de comerç equilibrat que done suport al comerç de proximitat i local.

   

  Fomentarem la transició ecològica del model productiu amb especial atenció a l'eficiència energètica, impulsant les energies renovables, la gestió sostenible de residus, la utilització eficient de les matèries primeres i la logística intel·ligent que minimitze l'impacte en el medi ambient.

   

 6. Cultura:

   

  - La cultura és un dret que pertany a la ciutadania tant en la labor de creació, com en el gaudi enriquidor de la mateixa. Es garantiran les bases, les infraestructures i els mitjans per a impulsar les diferents activitats i manifestacions artístiques.

   

  - Patrimoni: Recuperació, gestió municipal i posada en valor del patrimoni històric, industrial, i immaterial.

   

 7. Educació:

   

  Aprofundir en el projecte educatiu del nostre Municipi.

   

  L’educació i la nostra escola és i ha de ser l’element nuclear del nostre poble. Entenem que ha de configurar-se com a un eix en el qual pares i mares, alumnat, professorat, associacions culturals i esportives, bandes de música, etc. hi participen activament i interaccionen uns amb els altres. Tot el poble ha de nodrir-se d'un procés d'aprenentatge conjunt, per entendre el nostre passat, cohesionar el nostre present i formar als futurs ciutadans i ciutadanes lliures i democràtics. Per aquesta causa, l'educació a Sagunt ha d’eixir dels parets dels centres escolars, i ha d’impregnar la vida dels barris, associacions i del conjunt de la societat amb la qual ha d’interaccionar per comprometre una educació integrada, pública, de qualitat i en valencià.

   

 8. Valencianisme:

   

  La defensa dels interessos dels valencians i valencianes com a societat i com a poble serà una premissa d’aquest equip de govern. Així mateix treballarem per a defensar els interessos de Sagunt i contribuir a vertebrar el País Valencià des de la nostra ciutat i comarca del Camp de Morvedre.

   

 9. Un ajuntament obert a les persones:

   

  En definitiva la nostra gestió municipal vol ser exemple de decisions compartides, transparents i participades per tots i totes, obrint l’ajuntament a tota la ciutadania, cap altra barrera que el respecte i la voluntat de diàleg.

 

 
L'organització de l'Equip de Govern és la següent:
 
1.- L'equip de govern es compromet a ampliar la participació ciutadana en aquells àmbits en què encara no s'ha actuat i a revitalitzar els Consells sectorials, modificant o incorporant el seu funcionament en la Carta de Participació ciutadana. En un termini raonable i fixat prèviament, hauran de fer-se efectiva la funcionalitat  de tots estos òrgans de consulta i participació.
 
2.- Els regidors i regidores elaboraran un pla de treball i funcionament per a la seua àrea, que seran coneguts per tot el grup de govern
 
3.- Els i les regidores d’aquest equip de govern disposaran de horaris d'atenció als ciutadans, que seran públics a tota la Ciutat.
 
4.- L'equip de govern estarà composat per la persona que ostente l'alcaldia i els regidors i regidores de tots els grups que donen suport al govern municipal.
 
5.- Es constituirà una comissió, no formada exclusivament per regidors, per al control i seguiment del programa i pacte municipal, per a decidir sobre temes no contemplats en el pacte o per a la resolució de conflictes que es puguen plantejar
 
6.- Tots els signants del present acorden la creació, entre la data del Ple de Constitució i el següent Ple que celebre la corporació, d'una “Comissió de Govern” en la qual queden integrats, amb veu i vot, tots els avui signataris del present acord. Els integrants de la Junta de Govern Local acataran totes i quantes decisions demanen d'aquesta comissió. Així mateix, esta comissió govern haurà de trobar-se almenys setmanalment per a coordinar i dirigir la política municipal.
 
7.- Es desenvoluparà un calendari d’actes o audiències públiques per a donar compte a la ciutadania la gestió municipal, que serà com a mínim semestral.
 
8.- Estem disposats si cal, a establir un règim disciplinari intern per aquells components del grup de govern que no assistisquen justificadament als òrgans de govern i per als regidors/es amb delegacions que facen deixadesa de la dedicació a la seua àrea.
 
9.- Tots els signants es comprometen a l'elaboració d'un programa comú bàsic per a ser desenvolupat durant la legislatura. Els punts programàtics que ho compondran seran tots aquells coincidents dels diferents programes amb els quals van concórrer, en les passades eleccions del 24 de maig de 2015, les diferents forces polítiques que avui atorguen el present acord. A aquest programa comú s'aniran addicionant altres punts programàtics, a elecció de cada força signatària, la qual cosa haurà de ser consensuat prèviament en la Comissió de Seguiment del Pacte.
 
10.- Qualsevol nou servei, projecte o despesa no pressupostada de quantia considerable, haurà d'estar aprovada per l'equip de govern i comissió de seguiment del pacte, i és tindrà en compte la disposició pressupostària a consignar, els recursos necessaris i la viabilitat de la proposta.
 
11.- Tots els avui signataris, o els subscriptors del present que pogueren existir en el futur, es comprometen a exercir el seu càrrec amb lleialtat i fidelitat. L'incompliment d'algun o alguns dels punts avui signats serà entès com a causa suficient per a instar la revocació del regidor que en açò incórrega.
 
12.- Els signants accepten la difusió pública dels termes del present acord.