La Junta de Govern aprova els plecs per a la recollida selectiva de tèxtils i similars

La portaveu de l'Equip de Govern, Davinia Bono, ha informat que s'ha aprovat l'enviament d'un escrit a la Consellería d'Educació, Cultura i Esport sol·licitant que es liciten i s'inicien les obres del col·legi Villar Palasí de Sagunt amb caràcter urgent
Imagen 1
 
La Junta de Govern Local de l'Ajuntament de Sagunt ha aprovat hui diversos temes, entre ells: els plecs de clàusules que han de regir en la concessió dels contenidors de recollida tèxtil situats en la via pública, els plecs de clàusules de la subhasta dels llocs vacants en els mercats de Sagunt i Port de Sagunt, l'aprovació de la pròrroga de les partides del capítol IV del pressupost municipal i, a més, l'aprovació de l'enviament d'un escrit a la Consellería d'Educació, Cultura i Esport per a demanar que es liciten i s'inicien les obres del col·legi Villar Palasí de Sagunt amb caràcter urgent. 

Col·legi Villar Palasí

La portaveu de l'Equip de Govern de l'Ajuntament de Sagunt, Davinia Bono, ha informat que, a petició de la delegada d'Ensenyament del consistori, Maribel Sáez, s'ha sol·licitat l'enviament d'un escrit a la Consellería d'Educació, Cultura i Esport per a demanar que es liciten i s'inicien les obres del col·legi Villar Palasí de Sagunt amb caràcter urgent. A més, s'ha sol·licitat informació sobre aquest tema a la consellería, així com reunions amb el Secretari Autonòmic d'Educació. 

Segons ha explicat la portaveu de l'Equip de Govern, Davinia Bono, “es tracta d'una reclamació que es realitza des de fa temps. S'han mantingut reunions amb les Associacions de Mares i Pares, s'han defensat els seus interessos en les sessions plenàries i les obres del col·legi han de ser una realitat”. 

Contenidors de recollida de tèxtil i roba usada

En matèria de Patrimoni i Contractació, la Junta de Govern Local ha aprovat el plec de clàusules que han de regir el concurs de concessió per a l'aprofitament privatiu de la via pública mitjançant la ubicació de contenidors de recollida de tèxtil i roba usada en el terme municipal de Sagunt.

El nombre de contenidors previstos inicialment seran com a mínim 15 i com a màxim 23. En cas de proposar més de 15 contenidors s'ha de detallar en la proposta la localització, sense prejudici que posteriorment siguen acceptades o modificades pel departament tècnic municipal corresponent.

Els contenidors estaran destinats per a la recollida de peces de vestir de tot tipus: roba de la llar, calçat i complements, com cinturons bufandes, guants, bosses i carteres.

El termini de durada del contracte serà de dos anys a partir de l'endemà a la signatura. El contracte podrà prorrogar-se per mutu acord de les parts d'any en any sense que la durada total siga de més de quatre anys.

Dins del contracte està inclosa la conservació i el manteniment dels contenidors, amb la finalitat de mantenir-los nets, sense olors i protegits d'aigües pluvials o accidents. 

Entre els criteris que es tindran en compte per a l'adjudicació estan: L'oferta econòmica, que és el criteri que més puntuarà (fins a 30 punts); l'estètica, robustesa i capacitat dels contenidors; l'oferta econòmica; la freqüència de recollida que siga igual o inferior a tres dies; la creació de propostes de campanyes per a la sensibilització i educació ambiental; i la proposta de disseny de pàgina web amb informació del servei (la pàgina web serà oberta a la ciutadania, i en ella es podrà consultar un mapa amb localitzacions dels contenidors distribuïts en el municipi i en la pàgina web municipal, s'inclourà un enllaç per a poder accedir a aquesta pàgina). 

Llocs de venda vacants en els mercats municipals 

Seguint amb els temes de Patrimoni i Contractació, la Junta de Govern ha aprovat iniciar l'expedient per a la concessió administrativa de diversos llocs de venda vacants en els mercats de Sagunt i Port de Sagunt. Es tracta de nou llocs en el mercat de Sagunt i de set en el de Port de Sagunt. 

Aquesta informació l'ampliarà la delegada de Comerç i Mercats, Concha Peláez, ja que té previst convocar una roda de premsa pròximament. 

Pròrroga de les partides del capítol IV del pressupost de 2014

Hem prorrogat les partides del capítol IV del pressupost de 2014 per al 2015 corresponents a les subvencions nominatives, ja que encara que el pressupost es prorroga automàticament, la llei estableix que “les subvencions nominatives que tenen la consideració de projectes o programes específics d'un exercici concret, no seran objecte de pròrroga automàtica llevat que existisca acord plenari que es delega en la Junta de Govern Local”.

Entre les subvencions facilitades per aquest acord es troben les que tenen a veure amb falles, festes, pensionistes, escoles esportives municipals i clubs esportius, ajuda humanitària d'emergència, associacions culturals, diferents premis (com a literaris, de promoció del valencià, de escaparatisme), etc.