La Junta de Govern Local aprova el projecte de les obres d'electrificació i millora del centre de recepció de visitants

El pressupost total dels treballs ascendeix a un total de 215.371 euros
 
La Junta de Govern Local, a proposta de la delegació de Patrimoni i Contractació, ha aprovat el projecte relatiu a les obres d'electrificació i millores del centre de recepció de visitants del Castell amb un pressupost total de 215.371 euros (IVA inclòs). El projecte l’han redactat els tècnics de l'empresa INPARCRISPIN SCP. 
 
També s'ha acordat iniciar l'expedient de contractació per a l'adjudicació d'aquest contracte d'obres i aprovar els plecs de clàusules administratives particulars que han de regir en el procediment obert a l'oferta econòmicament més avantatjosa. A més, s’ha aprovat designar com a responsable del contracte a l'arquitecta municipal i als serveis tècnics d'aquesta secció. La direcció d'obres i la coordinació de seguretat i salut li corresponen a l'empresa INPARCRISPIN SCP. Així mateix, la Conselleria designarà a un tècnic responsable del contracte. 
 
Segons ha explicat la portaveu de l'Equip de Govern, Davinia Bono, “la finalitat d'aquestes obres és satisfer les necessitats turístiques dels visitants i de la ciutadania en general, a través de les instal·lacions més idònies, respectant sempre el patrimoni cultural. És pertinent proveir al centre de recepció de visitants del Castell del subministrament d'energia elèctrica, així com edificar l'accés, entre d’altres serveis”. També ha recordat que el contracte ve determinat pel conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Sagunt i la Generalitat Valenciana.