Les obres del futur parc arqueològic del carrer Horts estaran finalitzades aquest estiu

El termini d'execució de les obres és d'aproximadament sis mesos, segons indiquen els informes tècnics

 
Les obres que convertiran el “Solar de les calles Horts cantó amb els carrers Ordóñez i Remei” en un parc arqueològic es desenvolupen segons el previst en el projecte tècnic. El delegat de Patrimoni i Contractació, Pepe Gil, ha visitat la zona acompanyat de tècnics municipals i de l'empresa adjudicatària, Construcciones Plaza Hermanos Becker 2011 Valencia S.L. 
 
Recentment, s'han col·locat bastides en dos trams de les mitgeres i ja estan replantejats la major part dels murs de la plaça. També s'ha excavat una part important de la claveguera romana, que recorre el solar en direcció SO-NE cap al cantó del carrer Horts amb Ordoñez i es planteja la seua incorporació a la plaça per a la seua correcta museïtzació.
 
Està previst que les actuacions estiguen finalitzades aquest estiu, ja que el termini d'execució de les obres és d'aproximadament sis mesos.
 
 
Projecte general del solar dels carrer Horts, Ordoñez i Remei
 
Cal destacar que el projecte del solar, redactat per l'estudi arquitectònic Torres Alegria, part de la importància de les restes situades en el solar i de la necessitat de la seua posada en valor per a generar un espai públic i una zona verda. El projecte inicial s'ha adaptat tenint en compte els suggeriments que van partir dels ciutadans, recollits en els diferents processos participatius desenvolupats, i després de la intervenció arqueològica, així com la troballa de les restes. En aquest últim cas, s'han fet modificacions sobretot en la part dels carrers Ordoñez i Remei. Els objectius són: la visualització de les restes arqueològiques, la implicació de la ciutadania en la conservació del patrimoni, el desenvolupament d'un producte turístic cultural de qualitat i la consecució d'un espai d'utilitat pública, entre d’altres. Aquest espai quedarà integrat en el recorregut per a la visita del patrimoni històric, artístic i arqueològic de la localitat, contemplat en el Pla Director. 
 
Concretament, la superfície total d'actuació és de 1608.44 metres quadrats. La nova plaça serà accessible des dels tres carrers i s'aconseguirà la cota de –2’50 metres en la qual es troben les restes a través d'escales, rampes i altres elements que possibiliten el pas a persones amb discapacitat, segons la normativa vigent, ja que és prioritari garantir l'accessibilitat. La zona verda estarà formada per vegetació típica de l'època romana i arbrat autòcton que oferirà ombra. Una de les novetats és que el tractament de dos de les mitgeres dels edificis adjacents es realitzarà mitjançant jardins verticals amb diverses espècies que es plantaran i creixeran en una estructura. La mitgera restant es consolidarà i posarà en valor perquè puguen observar-se les restes que es conserven. A més, està previst que hi haja una zona dedicada a l'esplai i l'oci infantil. Amb el projecte es pretén que els vestigis arqueològics siguen observats des de qualsevol punt de la plaça, fins i tot des de la cota 0, és a dir, sense necessitat de baixar a veure les restes a la cota -2’50 metres. Per açò, es pretén que la vorera siga ampla per a col·locar balconades i bancs, així com altres elements protectors com a baranes i també papereres. D'aquesta forma, es configura un recorregut que permet l'observació i l'estudi de les restes. 
 

 
Intervenció arqueològica
 
Cal destacar que abans del començament de les obres, entre els mesos d'octubre i desembre de 2014, es va realitzar una important intervenció arqueològica. L'actuació va consistir en diverses excavacions en les quals es van documentar quatre fases d'ocupació. 
 
La primera, d'època romana, comprèn les restes d'un conjunt arquitectònic de caràcter monumental, públic i porticat, del que només s'ha exhumat una part, així com un mur al nord, amb 29.50 m de longitud conservada, i a l'est, amb 21.37 m. L'edifici conserva un llindar enllosat, emmarcat per dos basaments. A més, es conserva una claveguera que probablement desembocaria en una calçada. Aquest gran recinte porticat es va construir en la mateixa època que el Circ, localitzat en les seues proximitats, aproximadament a mitjan segle II d. de C.
 
La segona fase d'ocupació és d'època medieval. Caldria distingir dues èpoques: la primera meitat del segle XIII, moment en el qual s'abandona aquesta construcció romana; i la segona meitat del XIV, quan possiblement es construeix una sénia i un aljub que molt probablement siguen del convent medieval de la Trinitat, emplaçat en aquesta mateixa zona. Les construccions principals del convent, com el claustre, l'hospital o l'església, estarien projectats més cap a l'oest, en l'actual plaça de la Trinitat.
 
En tercer lloc, es documenta una època modern-contemporània. L'estudi de les mitgeres ha portat a datar-les en una fase posterior al convent (segles XVII i XVIII). No obstant açò, un sondeig realitzat en el buit d'una antiga escala permet recuperar alguna estructura de l'antic convent medieval. Així mateix, el resultat de l'excavació indica que entre l'època baixmedieval i els segles XVI i XVII es produeixen diversos episodis de fortes riuades.
 
Finalment, en quart lloc, està l'època contemporània en la qual es localitzen diverses basses i aljubs pertanyents a instal·lacions industrials possiblement per a la producció de fertilitzants. Durant l'obra s'acabaran d'excavar algunes zones pendents, i s'avançarà en el coneixement de les restes recuperades.


Projecte museològic, museogràfic i de conservació de les restes 
 
Quant al projecte museològic, museogràfic i de conservació de les restes i mitgeres, cal destacar que contindrà una estructura expositiva i els itineraris de circulació pertinents. A més, s'inclouran els textos i imatges en els panells necessaris, maquetacions, traduccions, etc. Finalment, es col·locaran codis QR perquè els interessats puguen accedir a la informació.
 
Adjudicació de les obres i els serveis
 
Les obres es van adjudicar en el seu moment a l'empresa Construcciones Plaza Hermanos Becker 2011 Valencia S.L per un import total de 320.546 euros (IVA inclòs), ja que va presentar l'oferta econòmicament més avantatjosa per a l'administració juntament amb una sèrie de millores. La direcció facultativa i la coordinació de seguretat i salut de les obres són a càrrec del tècnic Juan Vicente Torres Alegria, adjudicatari del contracte de serveis. A més, el contracte menor de serveis per a la intervenció arqueològica derivada del projecte de reurbanització i posada en valor de les restes descobertes en aquest solar es va adjudicar a María Teresa Sánchez Martín i Víctor Algarra. 
 
Les millores consisteixen en l'ampliació de l'excavació arqueològica, així com la posterior rehabilitació i consolidació de les restes. Així mateix, l'empresa inclourà millores en la il·luminació en col·locar 12 bolardos tipus abalisa il·luminada i il·luminacions ambientals en la cota de carrer i artístiques en les façanes medievals. A més, en el jardí vertical s'inclourà un sistema de cistelles.