S'obri el termini per a què persones aturades opten al Pla d'Inversions Urgents de l'Ajuntament de Sagunt

Les sol·licituds per a optar a una de les 58 ocupacions que s'ofereixen es podran presentar fins al dia 22 de juliol inclusivament
 
 Hui es publiquen en el portal web de l'Ajuntament de Sagunt les bases de selecció per a la contractació entre 3 i 4 mesos de persones aturades amb destinació al Pla d'Inversions Urgents en l'àrea municipal de Manteniment de calçades, vies públiques i voreres i en l'àrea d'Habitatge, segons ha comunicat el regidor delegat de Personal, Sergio Moreno.
 
La convocatòria ofereix un total de 58 places i serà requisit indispensable acreditar la situació de desocupació. Les persones interessades podran presentar les seues sol·licituds, acompanyant la documentació requerida, des del 12 al 22 de juliol, tots dos inclusivament.
Entre les places oferides es troben: una d'Enginyer Tècnic, una altra d'Arquitecte tècnic, una d'Arqueòleg, dos més d'Administratiu, cinc per a Encarregats d'Obra, 24 per a Oficials de 1ª/Construcció i 24 per a Peons de la Construcció.

Les persones candidates podran presentar les seues sol·licituds en qualsevol de les oficines de Registre i Informació Municipal o en la forma que determina la legislació sobre el procediment administratiu comú. Si bé, des de la delegació de Règim Interior i Personal s'informa que amb la finalitat d'agilitar els tràmits d'informació registre i lliurament de documents per part dels interessats, es van a habilitar a la major promptitud possible, dos punts específics que se situaran en les oficines municipals de la Plaza Ramón de la Sota (PROP) de Port de Sagunt i en la planta baixa de l'edifici administratiu de Camí Real 65 de Sagunt.
A més del requisit indispensable d'estar en situació de desocupació acreditable, els sol·licitants hauran de comptar amb els corresponents cursos de formació i requisits que s'exigisquen per a cada lloc, tal com detallen les bases. Entre aquests requisits es troba posseir la nacionalitat espanyola, ser ciutadans o ciutadanes de països de la Unió Europea i en el supòsit d'estrangers/as no comunitaris tenir permís de treball i permís de residència legal a Espanya.
 
Cal destacar, que una vegada es procedisca a la baremació i superació de l'entrevista, si és el cas, tindran preferència les persones que no hagen treballat en el Pla d'Ocupació de 2015 de l'Ajuntament de Sagunt i de la Societat Anònima de Gestió (SAG).
 
El sistema de selecció d'aspirants és el de concurs pel que es tindran en compte i es valoraran les sol·licituds conformement al barem aprovat i contingut en les bases de selecció.

Entre les situacions que es baremaran estan la situació de desocupació, la renda per càpita anual de tots els membres de la unitat familiar, l'empadronament en el municipi de Sagunt, estar a càrrec de menors de 26 anys o majors amb discapacitat o haver sigut objecte de desnonament o violència de gènere, entre unes altres. Altres situacions a tenir en compte són la puntuació per franja edat a partir de 50 anys i fins a l'edat de jubilació, la situació familiar i la no percepció d'altres ajudes per desocupació.
 
Per a més informació, les bases es poden consultar en aquest enllaç: