Sagunt modificarà l'ordenança reguladora de les bases per a la concessió de prestacions econòmiques en matèria de Serveis Socials

El ple va aprovar per unanimitat la proposta d'acord presentada per l'Equip de Govern per a adaptar l'ordenança a la llei de Transparència que ha entrat en vigor, i l'esmena d'aclariment d'un punt presentada pel PSPV
  
El Ple de l'Ajuntament de Sagunt ha aprovat per unanimitat la modificació de l'ordenança reguladora de les bases específiques per a la concessió de prestacions econòmiques individualitzades en matèria de serveis socials. Proposta d'acord presentada per l'Equip de Govern format per Compromís, Esquerra Unida i ADN Morvedre, en matèria de Serveis Socials a la que s'afig l'esmena d'addició presentada pel PSPV.

L'objectiu d'oferir aquestes ajudes és promocionar la integració social, prevenint i reduint les situacions de risc o exclusió en la qual puguen trobar-se les persones residents a Sagunt que manquen de recursos econòmics suficients per a la cobertura de les seues necessitats bàsiques.

Les modificacions en aquesta ordenança s'han realitzat per a adaptar-les a la llei de transparència que ha entrat en vigor i a la legislació actual. Tenint en compte que calia modificar-la, s'ha ampliat el nombre de gent al que poden arribar les ajudes públiques. Les ajudes individualitzades en aquest cas es regeixen per l'indicador econòmic estatal concretament l’Indicador Públic de la Renda d'Efectes Múltiples (IPREM), amb aquesta proposta d'acord s'han ampliat i ara poden accedir a aquestes ajudes aquelles persones en les quals la unitat familiar de convivència no dispose d'ingressos superiors al 90% del IPREM.

D'altra banda, en el cas de les ajudes d'emergència social s'ha augmentat fins al 100%. Per tant, qualsevol persona que cobre integre el IPREM podrà accedir a una ajuda des de l'ajuntament.

Els canvis substancials en la legislació vigent des de l'aprovació de l'Ordenança pel Ple Municipal fa necessari elaborar una ordenança adaptada a les noves directrius marcades tant per la Llei 19/2013 de Transparència, Accés a la Informació Pública i Bon Govern; la Llei 27/2013 de Racionalització i Sostenibilitat de l'Administració local; i la Llei 15/2014 de Racionalització del sector públic. Aquestes normes pretenen impulsar el compliment efectiu dels principis de publicitat, transparència i major eficàcia en l'assignació dels recursos públics, principis que, entre uns altres, regeixen l'exercici de l'acció de foment i són d'obligada aplicació per al conjunt de les Administracions Públiques, tal com s'explica en l'ordenança.

L'esmena presentada pel PSPV consisteix a afegir un text que diga “En els supòsits de lloguer inicial” en la base sisena 4.2.4 e. Aquesta esmena està motivada perquè el text tinga coherència amb l'establit en la base segona. Lloguer d'habitatge c, on es diferencia entre el lloguer ja iniciat i els supòsits de lloguer inicial.

Aquesta ordenança amb la proposta d'acord aprovada es regeix sota els principis d'igualtat, publicitat, transparència, objectivitat, no discriminació, eficàcia en el compliment dels objectius fixats per la Corporació i eficàcia en l'assignació i utilització dels recursos públics i per tant i tal com s'informa en l'acord aquestes prestacions han de complir tots aquests principis.