Sagunt recupera la gestió del servei de socorrisme i aprova diverses bases de selecció per a la formació de borses de treball

En concret, s'han aprovat les bases corresponents a les categories professionals d'Administratiu, Socorristes de Platges, Subalterns, Treball Social, Educadors Socials, Operaris de Cementeris i Monitors aquàtics
Imagen 1
La Junta de Govern Local ha aprovat avui diverses bases de selecció per a la formació de borses de treball temporal, en concret les corresponents a les categories professionals d'Administratiu, Socorristes de Platges, Subalterns, Treball Social, Educadors Socials, Operaris de Cementeris i Monitors Aquàtics.

El regidor delegat de Personal i Règim Interior, Sergio Moreno, ha explicat que “Amb aquesta mesura, l'equip de govern vol normalitzar i actualitzar la totalitat de borses de treball de les diferents categories professionals, així com l'accés extraordinari de personal, quan siga necessari per a garantir la correcta prestació dels serveis públics municipals”. Sergio Moreno ha afegit que “l'Ajuntament de Sagunt ha recuperat la gestió del servei de socorrisme que ja no serà externalitzat, sinó que serà gestionat pel consistori”.

Aquesta mesura obeeix en gran part, a la voluntat d'aquesta corporació a permetre l'accés a les mateixes de tots aquells ciutadans que puguen estar interessats i al fet que les borses de treball existents la durada del qual s'establia en 2 anys prorrogables, continuen la seua vigència tot i que provenen dels anys 2009, 2010 i 2011, sense que fins avui actual s'haguera procedit a la seua renovació. 

Amb l'establiment de borses de treball temporal es crea un mecanisme de selecció per a ocupar temporalment llocs de treball vacants o en substitució transitòria dels titulars, entre altres casos, o la seua contractació laboral, si escau, mitjançant procediments àgils, que respecten en tot case els principis d'igualtat, mèrit, capacitat i publicitat.
Les borses de treball aprovades en el dia d'avui, es faran públiques per a coneixement general, mitjançant la seua inserció en la pàgina web institucional i el termini per a la presentació d'instàncies es farà efectiu a partir de l'endemà a la seua publicació en el Butlletí Oficial de la Província de València.