Pagament a proveïdors

L'article quart de la Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual s'estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials, va determinar l'obligatorietat de les Corporacions Locals d'elaborar i remetre als òrgans competents del Ministeri d'Economia i Hisenda un informe sobre el compliment dels terminis previstos legalment per al pagament de les obligacions de cada entitat.​

La Llei orgànica 2/2012, de 27 d'abril, introdueix el concepte de període mitjà de pagament com a expressió del temps de pagament o retard en el pagament del deute comercial, de manera que totes les administracions Públiques, en un nou exercici de transparència, hauran de fer públic el seu període mitjà de pagament que hauran de calcular d'acord amb una metodologia comuna.