Estat d'execució

El pressupost és el reflex financer de l'estratègia i prioritats municipals, on mitjançant el model de Pressupost Executiu, els recursos pressupostaris s'assignen a aquells programes i actuacions que permeten avançar en un major grau cap als objectius definits en el Marc Estratègic.

En aquest apartat es pot consultar l'estat d'execució del pressupost segons la seua classificació orgànica, econòmica o funcional.