Pressupost 2023

El Pressupost General de l'Ajuntament de Sagunt s'integra pels pressupostos del propi ajuntament, el dels seus Organismes Autònoms administratius i l'estat de previsió de despeses i ingressos de les Societats, el capital de les quals pertany íntegramente a l'entitat local:

A. Ajuntament de Sagunt.
B. Consell Local Agrari.
C. Societat Anònima de Gestió SAG.
S'acompanya con a documentació annexa a este, els programes anuals d'actuació, inversions i finançament de les societats mercantils, el capital de les quals és partícip majoritari l'entitat local.
D. Aigües de Sagunt, SA (Sociedat participada en un 51%)
E. Fundació de la Comunitat Valenciana de Patrimoni Industrial i Memòria Obrera de Port de Sagunt.
Aprovació inicial: Acord Plenari de 17 de febrer de 2023.
Publicació aprovació inicial: BOP de València nº 36 de 21 de febrer de 2023
Fi d'exposició pública: 14 de març de 2023
Publicació aprovació definitiva: 24 de març de 2023
Suplement de crèdit: Acord Plenari de 7 de setembre de 2023
Publicació definitiva suplement: BOP de València nº 205 de 24 d'octubre de 2023
Transferència de crèdit: Acord Plenari de 2 d'octubre de 2023
Publicació definitiva: BOP de València nº 226 de 23 de novembre de 2023
Transferència de crèdit: Acord Plenari de 2 de novembre de 2023
Publicació inicial: BOP de València nº 219 de 14 de novembre de 2023