Pacte contra la violència de gènere

Pacte contra la violència de gènere

Hi ha situacions de discriminació social que generen violència (econòmica, de classe, la tortura, la guerra...), però les dones estan sotmeses a una violència específica que naix del sistema patriarcal, el qual estableix una relació jeràrquica de poder dels homes sobre les dones: LA VIOLÈNCIA DE GÈNERE.

La violència contra les dones comprén la violència física i psicològica en la família, la violència en l’àmbit de la comunitat, incloses les violacions, l’abús sexual, l’assetjament en el treball i en les institucions educatives, el comerç de dones i la prostitució forçada, la violència física i psicològica perpetrada o tolerada pels estats on ocorre (Plataforma d’Acció de Beijing, 1995).

Les associacions, entitats i organismes que signem aquest document entenem que la violència de gènere és un atemptat contra la pau, contra el desenvolupament de la societat i contra la democràcia. És un problema dels poders públics, de les institucions i de tota la societat en conjunt. És, en definitiva, un problema d’Estat. A més, entenem que la violència de gènere inclou valors, creences i actituds apreses que es transmeten generació rere generació. Volem treballar per una ciutat sense violència on predominen les formes de convivència plurals i solidàries.

 

L’Ajuntament de Sagunt considera prioritari el fet d’impulsar polítiques integrals que contemplen la prevenció, la detecció i l’eradicació final de les situacions de violència contra les dones.

El Pacte Ciutadà és el resultat de l’acord entre la societat civil i l’Ajuntament, i té l’objectiu d’aconseguir un rebuig social de la violència de gènere, així com promoure models alternatius de convivència, en el marc d’una cultura de la pau, per tal d’arribar a una tolerància zero de la violència cap a les dones.

Aquest document vol ser un punt de partida. El Pacte Ciutadà naix amb la voluntat d’estar obert permanentment a noves incorporacions d’entitats que desitgen participar en aquest objectiu comú, i es renovarà anualment, cada novembre, amb l’assumpció de nous compromisos.

 

En aquest moment, els/les sotasignants manifestem els compromisos següents:

1r. Fer visible la realitat i l’amplitud de la violència cap a les dones: ens neguem a ser-ne còmplices amb el nostre silenci.

2n. Considerar la violència cap a les dones en l’àmbit familiar com un mal social del qual totes i tots som responsables, i no una qüestió privada en què no s’ha d’intervindre.

3r. Expressar públicament el nostre rebuig de la violència de gènere i exigir la responsabilitat inqüestionable de qui la practica.

4t. Considerar que les dones i les xiquetes amb alguna discapacitat física, psíquica i/o sensorial són més vulnerables també pel que respecta a la violència de gènere.

5é. Considerar que el col·lectiu de dones immigrants és especialment vulnerable pel que respecta a la violència de gènere.

6é. Promoure i donar suport a les iniciatives de prevenció de la violència de gènere que es produïsquen a la ciutat.

 

Les associacions, entitats i/o organismes es comprometen a desenvolupar les accions següents:

  • Difondre la informació entre les sòcies i socis del nostre organisme o entitat sobre activitats de sensibilització contra la violència cap a les dones que es realitzen a la nostra ciutat.
  • Donar a conéixer els diferents serveis i materials d'informació per a les víctimes de violència de gènere que hi ha a la ciutat i a la Comunitat.
  • Participar en la jornada de valoració del desenvolupament del Pacte.
  • Celebrar al si de l'organisme o entitat exposicions o qualsevol tipus d'activitat.
  • Per al compliment d’aquets compromisos, en les iniciatives i/o accions es tindrà en compte l’eliminació o no-creació de noves barreres arquitectòniques, de comunicació, d’informació i d’actitud, per tal de fer una autèntica integració social en igualtat d’oportunitats que la resta de dones sense discapacitat.

 

i l’Ajuntament a:

1. Liderar el compromís d'execució del "Programa municipal d'actuació contra la violència cap a les dones", amb accions de prevenció i sensibilització, millora de recursos per a la protecció i atenció a les dones víctimes de violència a la ciutat, així com impulsar activament accions formatives respecte de la violència de gènere.

2. Fer un seguiment del Pacte i promoure que els col·lectius, associacions, etc. s’hi adherisquen, a més d’organitzar una jornada anual a l’efecte d’avaluar-lo.

3. Donar suport a les associacions, entitats i organismes integrants del Pacte en contra de la Violència cap a les Dones en els aspectes següents:

  • Proporcionar materials d'informació sobre serveis d'atenció a dones que pateixen maltractaments.
  • Difondre públicament els diferents recursos per a les víctimes de la violència de gènere que hi ha a la ciutat.
  • Donar suport a les iniciatives que des del teixit associatiu, cultural, acadèmic o polític puguen desenvolupar-se en relació a l'eradicació de la violència contra les dones.

4. Potenciar els programes i activitats que incorporen nous models de convivència i una cultura de pau.

5. Per al compliment d’aquests compromisos, en les iniciatives i/o accions es tindrà en compte l’eliminació o no-creació de noves barreres arquitectòniques, de comunicació, d’informació i d’actitud, per tal de fer una autèntica integració social en igualtat d’oportunitats de les dones amb i sense discapacitat.

SI VOL ADHERIR-SE AL PACTE DECIDINT ASSUMIR ELS COMPROMISOS ESPECIFICATS HA D'ENVIAR UN CORREU A L'ADREÇA dona@aytosagunto.es INDICANT EN EL MATEIX LES SEGÜENTS DADES:

 

Nom de l'entitat

CIF

Activitat fonamental de l'entitat

Domicili

Telèfon

Fax

Pàgina web

Representant de l'entitat

 

Vore llistat d'adhesions

 

 

Les dades que vosté ha facilitat seran tractades per l'Ajuntament de Sagunt, en qualitat de Responsable de Tractament, amb la finalitat que l'entitat a la qual representa s'adherisca al Pacte Ciutadà contra la Violència de Gènere i assumisca els compromisos que s'hi especifiquen. Vosté podrà exercitar els drets d'accés, rectificació, supressió, limitació o, si escau, oposició. A l’efecte, haurà de presentar un escrit acompanyat de NIF en el Registre d'Entrada de l’Ajuntament: c/ Autonomia, 2. CP: 46500 Sagunt (València), o, si escau, al nostre delegat de Protecció de Dades dpo@aytosagunto.es. Així mateix, en cas de considerar vulnerat el seu dret a la protecció de dades personals, podrà interposar una reclamació davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades (www.aepd.es).