Transparència Activa

Transparència Activa Municipal

Què és la Transparència Activa o Publicitat Activa?

Quan parlem de transparència és necessari distingir dos vessants diferenciades que s'inclouen en aquesta, de conformitat amb les Lleis 2/2015, de 2 d'abril, de Transparència, Bon Govern i Participació Ciutadana de la Comunitat Valenciana i 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern. Ens referim a la publicitat activa o "transparència activa" i al dret d'accés a la informació pública o "transparència passiva".
La publicitat activa, consisteix en l'obligació de l'administració pública de proporcionar i difondre –constantment i de forma veraç– tota la informació de major rellevància, sense que ningú ho sol·licite, i el dret d'accés a la informació pública, abasta la possibilitat d'accés de qualsevol ciutadà o ciutadana –mitjançant sol·licitud prèvia– a la informació pública sense més limitacions que les que contemplen les lleis.​
La publicitat activa està al servei de la transparència en l'activitat pública. El ciutadà o la ciutadana no tenen per què preocupar-se de sol·licitar certa informació, sinó que l'administració pública li l'ofereix a través dels diferents canals existents i, fonamentalment, a través d'internet.
Es tracta de possibilitar que la ciutadania conega la informació que siga rellevant per a garantir la transparència de l'activitat pública.
Per part seua, l'accés a la informació pública consisteix en el dret de qualsevol persona a sol·licitar i obtindre la informació pública que considere del seu interés, amb els únics límits que assenyale la llei. En aquest sentit, s'entén com a informació pública els continguts o documents, qualsevol que siga el seu format o suport, que obren a poder de l'Ajuntament i dels seus organismes i entitats de dret públic vinculats o dependents  i que hagen sigut elaborats o adquirits en l'exercici de les seues funcions.
 

On publica l'Ajuntament la informació subjecta a Publicitat Activa? 

L'Ajuntament publica la informació subjecta a Publicitat Activa en el Portal de Transparència, així com en la secció de la pàgina web dedicada a la Transparència.
 

Com puc accedir fàcilment a la informació subjecta a publicitat activa, així com avaluar la Transparència de l'Ajuntament de Sagunt?

Com a mostra del compromís de l'Ajuntament amb la transparència de la seua activitat pública i a fi de facilitar el mesurament del nivell de Transparència d'aquest, així com millorar l'accessibilitat a la informació subjecta a publicitat activa, l'Ajuntament publica en aquesta secció el llistat d'indicadors de mesurament de la Transparència corresponent a l'índex ITA amb enllaç directe al lloc on es troba publicada la informació.