Pressupost 2022

El Pressupost General de l'Ajuntament de Sagunt s'integra pels pressupostos del propi ajuntament, el dels seus Organismes Autònoms Administratius i l'estat de previsió de despeses i ingressos de les Societats el capital de les quals pertany íntegrament a l'entitat local:

A. Ayuntamiento de Sagunt.
B. Consell Local Agrario.
C. Societat Anònima de Gestió SAG.
S'acompany com una documentación anexa a la búsqueda, los programas anuales de actuación, las inversiones y el financiamiento de las sociedades mercantiles del capital de les quals és partícip majoritari l'entitat local.
D. Aigües de Sagunt, SA (Societat participada en un 51%)
E. Fundació de la Comunitat Valenciana de Patrimoni Industrial i Memòria Obrera de Port de Sagunt

Aprovació inicial: Acord Plenari de 31 de març de 2022.
Aprovació inicial de publicació: BOP número 66 de 5 d'abril de 2022.
Fi d'exposició pública: 2 de maig de 2022.

Aprovació definitiva de publicació: BOP número 88 de 10 de maig de 2022

Modificació Bases d'Execució: Base 45: Acord Plenari 29 de setembre de 2022