Compte General 2016

Compte General 2016

El contingut del Compte General estarà integrada per, els comptes anuals de la pròpia entitat, les de cadascun dels seus organismes autònoms dependents i les de les societats mercantils que pertanguen al 100% a l'Entitat local.


A. Ajuntament de Sagunt.

B. Consell Local Agrari.

C. Sociedad Anónima de Gestión SAG.

 A aquest conjunt de comptes se li afegirà com a documentació complementària els comptes anuals de les societats mercantils que estiguen participades de forma majoritària per l'Entitat local.

D. Aigües de Sagunt, SA (Sociedad participada en un 51%). D. Aigües de Sagunt, SA (Sociedad participada en un 51%).