Informació general

Guia, Procediment, Reclamacions, Queixes o suggeriments, etc

Dret d’accés a la informació pública

El dret d'accés a la informació pública permet, a qualsevol persona física i jurídica, sol·licitar informació en poder de l'Ajuntament de Sagunt que haja sigut elaborada o adquirida en l'exercici de les seues funcions.
Per a l'exercici d'aquest dret no es requereix que es motive la sol·licitud ni cal acreditar un interés legítim i directe, tan sols es necessita una descripció precisa de la informació sol·licitada. No obstant això, encara que no siga obligatòria la motivació de la sol·licitud, l'exposició dels motius pels quals es pretén tindre accés a determinada informació es tindran en compte per l'òrgan que ha de decidir sobre l'accés a l'hora de resoldre la sol·licitud en els casos en què accedir a la informació puga entrar en conflicte amb drets i interessos de terceres persones.

Abans d'exercir el dret d'accés a la informació pública es pot consultar si la mateixa ja es troba publicada en el Portal de Transparència de l'Ajuntament.

Si desitja conéixer més informació sobre aquest dret i el seu exercici a l'Ajuntament de Sagunt pot consultar la nostra GUIA SOBRE EL DRET D'ACCÉS A LA INFORMACIÓ PÚBLICA.

Departament responsable i marc legal

A l'Ajuntament de Sagunt, el departament de Transparència i Govern Obert és l'encarregat de gestionar les sol·licituds d'accés a informació pública sobre la base del procediment establit a partir del dictat en la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, la Llei 2/2015, de 2 d'abril, de Transparència, Bon Govern i Participació Ciutadana de la Comunitat Valenciana, així com el Decret 105/2017, de 28 de juliol, del Consell, de desenvolupament de la Llei 2/2015, de 2 d'abril, de la Generalitat, en matèria de transparència i de regulació del Consell de Transparència, Accés a la Informació Pública i Bon Govern.

 

Procediment i terminis

Amb caràcter general, les sol·licituds es tramitaran en el termini d'un mes, sent l'efecte del silenci desestimatori.
Queden exclosos d'aquest dret d'accés a la informació pública els continguts o documents que tinguen caràcter auxiliar o de suport, la informació que estiga en curs d'elaboració o publicació, els documents d'accés restringit, totalment o parcialment, ja siga per la necessitat de salvaguardar interessos públics o de garantir el dret d'altres persones, així com les peticions d'informació general sobre gestions o tràmits municipals, instal·lacions, dependències i serveis que presta l'Ajuntament de Sagunt, horaris, entre altres.  El dret d'accés podrà ser limitat si el seu contingut afecta, per exemple, al dret fonamental a la protecció de dades personals, a la propietat intel·lectual i industrial, a la seguretat pública i altres límits recollits en la norma. Això no significa que no es puga, una vegada ponderat l'interés a protegir, concedir un accés parcial a la informació, sempre que d'això no derive una informació distorsionada o mancada de sentit.
 

Exercici del dret

Les persones que vulguen exercir el seu dret d'accés a la informació pública podran fer-ho presentant la sol·licitud a través del formulari establit a aquest efecte, per alguna de les següents vies, assenyalant la informació a la qual vol tindre accés i la forma en què es desitja rebre-la (correu electrònic, correu postal o presencialment):
1. Preferentment per via electrònica a través del tràmit específic de la Seu Electrònica que està disponible en la següent adreça:

https://sagunt.sedipualba.es/carpetaciudadana/tramite.aspx?idtramite=10444​ 

En cas de dubte respecte a la presentació de la seua sol·licitud per via telemàtica es pot consultar el fullet informatiu sobre administració electrònica que es troba disponible en el següent enllaç.

Les persones jurídiques podran comunicar-se únicament per aquesta via segons el que es disposa en l'Art. 14.2 a) de la Llei 39/2015.

2.  De forma presencial, emplenant el formulari específic de sol·licitud d'accés a informació pública que es troba disponible en aquest enllaç, presentant-lo en qualsevol de les oficines del Servei d'Atenció i Informació al Ciutadà (S.A.I.C.) de l'Ajuntament de Sagunt:

- Edifici Administratiu: Carrer Camí Reial, 65. CP 46500 Sagunt.
- Tinença d'Alcaldia: Carrer Progrés, 37. CP 46520 Port de Sagunt.
O bé, en qualsevol dels llocs descrits en l'article 16 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.
 

Seguiment de les sol·licituds

Qualsevol persona que haja iniciat una sol·licitud d'accés a la informació i vulga preguntar sobre l'estat d'aquesta, pot dirigir-se al Departament de Transparència i Govern Obert, indicant el núm. de registre de la sol·licitud, a través dels següents canals:

  • Direcció Oficines: Avinguda 9 d'Octubre, 7 (Antigues oficines AHM). CP. 46520 Port de Sagunt València – Espanya
  • Correu electrònic: transparencia@aytosagunto.es 
  • Telèfon: +34 96.265.58.58  Núm. Extensió: 5140
 

Queixes, suggeriments i reclamacions

A través del nostre sistema de Suggeriments i Reclamacions vosté pot manifestar, tant per via presencial com per via telemàtica, qualsevol insatisfacció o disconformitat amb l'actuació de l'Ajuntament, així com qualsevol suggeriment de funcionament relativa al dret d'accés a la informació pública o a la publicació d'informació en el Portal de Transparència de l'Ajuntament de Sagunt.

La presentació de queixes no suposa, de cap manera, la renúncia a l'exercici d'altres drets i accions que puguen exercir els ciutadans: (recurs contenciós administratiu, reclamació davant el Consell de Transparència).

Recursos i reclamacions davant la decisió o el silenci de l'Ajuntament

En el cas que la persona sol·licitant no reba cap resposta de l'Ajuntament en el termini d'un mes (sempre que no hi haja un motiu justificat que dilate aquest termini) o no estiga d'acord amb la resposta rebuda, perquè estima que no es respon al sol·licitat, podrà recórrer-ho directament davant la jurisdicció contenciosa administrativa, sense perjudici de la possibilitat d'interposar reclamació, amb caràcter potestatiu i previ a aqueixa impugnació judicial, davant el Consell de Transparència, Accés a la Informació Pública i Bon Govern de la Comunitat Valenciana. Aquesta reclamació s'interposarà en el termini d'un mes a comptar des de l'endemà de la notificació de l'acte impugnat o des de l'endemà a aquell en què es produïsquen els efectes del silenci administratiu. El termini màxim per a resoldre i notificar la resolució de la reclamació serà de tres mesos, transcorregut el qual sense resposta del Consell, s'entendrà desestimada.

Si s'opta per a interposar la reclamació no es podrà interposar recurs contenciós administratiu fins que aquella s'haja resolt expressament o s'haja produït la seua desestimació presumpta (art. 123.2 LPAC).

Es disposa de més informació sobre Consell de Transparència, Accés a la Informació Pública i Bon Govern de la Comunitat Valenciana, en la seua pàgina web:

http://www.conselltransparencia.gva.es/es 

 

Més informació sobre el dret d'accés a la informació pública:

  • Guia sobre el dret d'accés a la informació pública de l'Ajuntament de Sagunt (descàrrega ací)

  • Informació estadística sobre sol·licituds d'accés a la informació pública rebudes (veure ací)

  • Informació sol·licitada amb major freqüència mitjançant l'exercici del dret d'accés (veure ací