PGOU

Pla General d'Ordenació Urbana

La present publicació constitueix el document originari del Text Refós del Pla General d'Ordenació Urbana del Municipi de Sagunt aprovat pel Ple municipal en sessions celebrades els dies 28 de gener i 25 de febrer de 1997, aprovant-se definitivament mitjançant Resolució de 9 de juny de 1997, del Conseller d'Obres Públiques i Transports, publicat en BOP de València nº 226 de data 23 de setembre de 1997. No conté ni reflecteix les modificacions operades en el mateix des d'aquella data fins a l'actualitat i en conseqüència determinats apartats o articles poden haver perdut la seua vigència o estar alterats.
 

Des del departament d'Urbanisme s'està treballant per a elaborar una versió consolidada del citat text refós.

 

Prema ACÍ per a descarregar el document en formato PDF.