Pressupost 2019

El Pressupost General de l'Ajuntament de Sagunt s'integra pels pressupostos del propi ajuntament, el dels seus Organismes Autònoms Administratius i l'estat de previsió de despeses i ingressos de les Societats la capital de les quals pertany íntegrament a l'entitat local:
A. Ajuntament de Sagunt. 
 B. Consell Local Agrari.
 C. Sociedad Anónima de Gestión SAG.
 S'acompanya com a documentació annexa al mateix, els programes anuals d'actuació, inversions i finançament de les societats mercantils de la capital de les quals és partícip majoritari l'entitat local.
 D. Aigües de Sagunt, SA (Societat participada en un 51%)