Protocol per a esdeveniments en via pública

Proves esportives

1. Per a actes esportius es proposa seguir el següent protocol d'actuació:

1.1.- Els organitzadors de la prova, presentaninstancia a l'Ajuntament adreçada a el departament d'Esport, amb al menys 30 dies d'antelació. La documentació que s'ha d'acompanyar a la sol·licitud, d'acord amb el que estableix l'article 2.3 de l'annex II de l'RGC, serà la següent:


a) Permís de la Federació Espanyola esportiva corresponent, quan segons la legislació esportiva, aquest sigui preceptiu.

b) Memòria de la prova en què es farà constar: · Nom de l'activitat i, si s'escau, número cronològic de l'edició.

c) Reglament de la prova. · Croquis precís de l'recorregut, data de celebració, horaris ...

d) Identificació dels responsables de l'organització

e) Proposta de mesures de senyalització de la prova, de la resta de dispositius de seguretat i de les funcions a exercir per cada un dels membres de el personal auxiliar habilitat.

f) Justificants de la contractació de les assegurances de responsabilitat civil i d'accidents

g) Els itineraris s'han de senyalitzar als llocs perillosos, fins i tot amb la presència de personal de l'organització


1.2.- En els casos en què el recorregut de la prova afecti diverses administracions, s'haurà de comptar prèviament amb el permís de l'administració competent. (Altres ajuntaments, D.G.T .; Costes, Medi Ambient ...)

1.3.-. Esports sol·licitarà informa Policia Local-Trànsit. En aquest departament s'estudia la viabilitat de la prova.

1.4.-. Policia estudia els problemes de trànsit i seguretat viària, es reuneix amb els organitzadors, fa propostes de millora i emet un informe sobre qüestions de circuit i seguretat, tenint en compte altres actes previstos, molèsties ocasionades i que:


a) Les proves esportives es disputaran amb el tràfic completament tancat als usuaris aliens a la prova, i gaudiran de l'ús exclusiu de les vies en l'espai comprès entre el vehicle d'obertura amb bandera vermella i el de tancament amb bandera verda.

b) El control i ordre de la prova, tant pel que fa als participants com a la resta d'usuaris de la via, està encomanat als agents de l'autoritat.


1.5.-. Regidor de Policia i d'Esports donen el vistiplau. Tenint en compte les despeses econòmiques que comporta, tant en material com en personal.

1.6.- L'autoritat competent ha de dictar i notificar la resolució en el termini de 10 dies hàbils des de la presentació de la sol·licitud


2. Un cop el Departament d'Esports resol i autoritza l'acte, des de Policia Local Trànsit es prepara l'Expedient de servei.

3. És responsabilitat de l'organització el anunciar proves esportives sense haver obtingut la preceptiva llicència o autorització per l'Ajuntament


4. Finalitzat l'esdeveniment s'analitzarà el mateix des del punt de vista de la seva influència sobre la seguretat viària, per a la seva observació en properes edicions. Comunicant el resultat als departaments afectats.