1083194M: Modificació previsions estudi de detall recinte de La Gerència

Obertura període consultes (art. re.1 TRLOTUP)