Alcaldia

Transparència Alcaldía, funcions i normativa

ALCALDE

Darío Moreno Lerga

Darío Moreno Lerga

Alcalde. PSPV-PSOE

PSPV-PSOE

currículum icono bienesretribuciones icono

Currículum  Dec. Béns   Retribucions   

nómina iconorenta iconoviajes icono

Nòmines     Dec. Renda     Viatges          

regalos iconotítulos iconoicono agenda

Obsequis    Titulacions    Agenda

Concepte

L'alcalde és l'òrgan unipersonal, President de la Corporació i cap de l'administració municipal.

Competències

Entre les seues competències, cal ressaltar les de dirigir el govern i administració municipal, representar a l'Ajuntament, dictar bàndols, presidir les sessions del Ple i de la Comissió de Govern, exercir la prefectura superior del personal i nomenar als tinents d'Alcalde, entre altres.​

Normativa

Art. 20.1 a) i 21 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local​.

Arts 49-51 i 69-110 del RD 2568/1986, de 28 de novembre, Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals.

Arts 27-31 del Reglament Orgànic Municipal (R.O.M.) BOP núm. 35, de data 11/02/2009. Suplement 1. Pàgina 25. Secció Municipis.​