Bon govern

Bon govern

Els regidors i regidores d'aquest Ajuntament, en virtut del que es disposa en el títol segon de la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, queden sotmesos als següents Principis de Bon Govern:

- Han d’observar en l’exercici de les seves funcions el que disposa la Constitució espanyola i la resta de l’ordenament jurídic i han de promoure el respecte als drets fonamentals i a les llibertats públiques.
- Així mateix, han d’adequar la seva activitat als següents:
a) Principis generals:
1r Han d’actuar amb transparència en la gestió dels afers públics, d’acord amb els principis d’eficàcia, economia i eficiència i amb l’objectiu de satisfer l’interès general.
2n Han d’exercir les seves funcions amb dedicació al servei públic, i abstenir-se de qualsevol conducta que sigui contrària a aquests principis.
3r Han de respectar el principi d’imparcialitat, de manera que mantinguin un criteri independent i aliè a qualsevol interès particular.
4t Han d’assegurar un tracte igual i sense discriminacions de cap tipus en l’exercici de les seves funcions.
5è Han d’actuar amb la diligència deguda en el compliment de les seves obligacions i fomentar la qualitat en la prestació de serveis públics.
6è Han de mantenir una conducta digna i han de tractar els ciutadans amb una correcció acurada.
7è Han d’assumir la responsabilitat de les decisions i actuacions pròpies i dels organismes que dirigeixen, sense perjudici d’altres que siguin exigibles legalment.
b) Principis d’actuació:
1r Han de dur a terme la seva activitat amb plena dedicació i amb ple respecte a la normativa reguladora de les incompatibilitats i els conflictes d’interessos.
2n Han de mantenir la deguda reserva respecte als fets o informacions coneguts amb motiu de l’exercici de les seves competències o en ocasió d’aquest.
3r Han d’informar els òrgans competents sobre qualsevol actuació irregular de la qual tinguin coneixement.
4t Han d’exercir els poders que els atribueix la normativa vigent amb la finalitat exclusiva per a la qual van ser atorgats i evitar qualsevol acció que pugui posar en risc l’interès públic o el patrimoni de les administracions.
5è No s’han d’implicar en situacions, activitats o interessos incompatibles amb les seves funcions i s’han d’abstenir d’intervenir en els afers en què concorri alguna causa que pugui afectar la seva objectivitat.
6è No han d’acceptar per a si mateixos regals que superin els usos habituals, socials o de cortesia, ni favors o serveis en condicions avantatjoses que puguin condicionar l’exercici de les seves funcions. En el cas d’obsequis d’una rellevància institucional més gran s’han d’incorporar al patrimoni de l’administració pública corresponent.
7è Han d’exercir les seves funcions amb transparència.
8è Han de gestionar, protegir i conservar adequadament els recursos públics, que no poden ser utilitzats per a activitats que no siguin les permeses per la normativa que sigui aplicable.
9è No s’han de valdre de la seva posició a l’Administració per obtenir avantatges personals o materials.